Nauczanie indywidualne

Aby ubiegać się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania bądź indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego niezbędne jest przedłożenie wraz z wnioskiem zaświadczenia lekarskiego. Zakres treści zawartych w takim zaświadczeniu określa § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U z 2017, poz. 1743).

Jeśli uczeń uczęszcza do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zgodnie z § 6 ust. 6 cyt. rozporządzenia „wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wówczas wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania”.

Nauczanie indywidualne/ indywidualne rocznie przygotowanie przedszkolne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego … nauczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616) prowadzi się w miejscu pobytu dziecka (domu rodzinnym, placówce opiekuńczej, u rodziny zastępczej).

Na wniosek rodziców dziecka/ pełnoletniego ucznia i na podstawie załączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka uległ czasowej poprawie dyrektor szkoły/ przedszkola zawiesza nauczanie indywidualne na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. Stanowi o tym § 11 rozporządzenia w sprawie indywidualnego nauczania.

Natomiast, zgodnie z § 12 w/ w rozporządzenia na wniosek rodziców dziecka/ pełnoletniego ucznia i na podstawie załączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do szkoły dyrektor szkoły/ przedszkola zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego.

Ustawodawca nie określił, jakie treści powinny być zawarte w zaświadczeniach uprawniających do zawieszenia bądź zaprzestania indywidualnego nauczania.

Godziny pracy specjalistów:
 
Poniedziałek   - 8:00 - 20:00
Wtorek          - 8:00 - 18:00
Środa            - 8:00 - 18:00
Czwartek       - 8:00 - 18:00
Piątek            - 8:00 - 16:00
Sobota          - 8:00 - 13:00

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:45


Zespół orzekający:

czwartki od godziny 11:00