Informacja o rodzajach niepełnosprawności upoważniającej do objęcia dziecka/ ucznia kształceniem specjalnym lub wczesnym wspomaganiem rozwoju:

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są z uwagi na:

- niesłyszenie

- słabe słyszenie

- niewidzenie

- słabe widzenie

- niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją

- niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim

- niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym

- niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym

- autyzm, w tym z zespół Aspergera

- z niepełnosprawność sprzężoną, to jest współwystępowaniem w/ w niepełnosprawności

Inne problemy upoważniające do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

- zagrożenie niedostosowaniem społecznym

- niedostosowanie społeczne

Przy głębokiej niepełnosprawności intelektualnej wydawane są orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Wczesne wspomaganie rozwoju przysługuje dziecku od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinie do wczesnego wspomagania rozwoju wydawane są przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych – obowiązuje rejonizacja.

Orzeczenia wymienione powyżej nie są tożsame z orzeczeniami o niepełnosprawności.

 

 

Godziny pracy specjalistów:
 
Poniedziałek   - 8:00 - 20:00
Wtorek          - 8:00 - 18:00
Środa            - 8:00 - 18:00
Czwartek       - 8:00 - 18:00
Piątek            - 8:00 - 16:00
Sobota          - 8:00 - 13:00

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:45


Zespół orzekający:

czwartki od godziny 11:00