Okoliczności, w jakich szkoła może wystąpić do publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej z  wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia określa § 20 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591), a także zmiany do wcześniej obowiązującego rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Zgodnie ze wskazanym przepisem wniosek do poradni kieruje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Może tak postąpić wówczas, gdy z wniosków dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia (formułowanych w wyniku oceny efektów pomocy psychologiczno - pedagogicznej) wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole lub placówce.

Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia, zgodnie z § 20 ust. 12 zawierać ma informacje o:

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;

2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu, szkole i placówce lub szczególnych uzdolnieniach ucznia;

3) działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w przedszkolu, szkole lub placówce, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;

4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia, sformułowanych w wyniku analizy efektywności dotychczas zapewnionej pomocy.

Godziny pracy specjalistów:
 
Poniedziałek   - 8:00 - 20:00
Wtorek          - 8:00 - 18:00
Środa            - 8:00 - 18:00
Czwartek       - 8:00 - 18:00
Piątek            - 8:00 - 16:00
Sobota          - 8:00 - 13:00

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:45


Zespół orzekający:

czwartki od godziny 11:00