Do ubiegania się o wydanie orzeczenia/ opinii upoważnieni są rodzice/ prawni opiekunowie dziecka bądź pełnoletni uczeń, a także upoważniona instytucja pieczy zastępczej, pod opieką której przebywa dziecko. Wydanie dokumentu wymaga pisemnego wniosku.

Przy przyjmowaniu wniosków obowiązuje rejonizacja.

Wnioskodawca do wniosku dołącza posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek: zaświadczenia lekarskie, wyniki obserwacji i badań specjalistycznych, opinie dotyczące dziecka.

W przypadku, gdy dokumentacja dotycząca opinii/ orzeczenia przedkładana jest za pośrednictwem szkoły bądź placówki jej przedstawiciel składa dokumenty osobiście w sekretariacie poradni. Pracownicy poradni nie przyjmują wniosków do planowania w szkole/ placówce, mogą jedynie pomóc przy ich wypełnianiu.

Za kompletność wniosku przejmowanego od klientów w poradni odpowiadają pracownicy sekretariatu.

Wniosek może być też złożony elektronicznie- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie wymaganych dokumentów uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.

Każdy wniosek opatruje się datą wpływu  i ewidencjonuje. Wniosek o orzeczenie lub opinię do wczesnego wspomagania przekazuje się przewodniczącemu zespołu orzekającego, który powołuje zespół orzekający i wyznacza termin jego posiedzenia.

Zakres diagnozy określany jest w odniesieniu do uzasadnienia zawartego we wniosku –  specjalistów do przeprowadzenia diagnoz wyznacza się z uwzględnieniem ich kompetencji szczegółowych, ustala się terminy realizacji badań.

O terminie badań diagnostycznych wnioskodawca jest informowany telefonicznie albo za pośrednictwem poczty e-mail. W sytuacji, gdy wnioskodawca nie poda numeru telefonu ani adresu e-mail, informacja kierowana jest do rodzica za pośrednictwem szkoły/ placówki, do której dziecko uczęszcza.

Ze względu na specjalistyczny charakter badań ich realizacja może wymagać więcej niż jednej wizyty w poradni. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo uczeń uczęszcza, o wydanie opinii na temat dziecka, informując o tym osobę składającą wniosek; kopię takiej opinii przekazuje się wnioskodawcy.

W przypadku dwukrotnego niezgłoszenia się na badanie w poradni wnioskodawca jest informowany o odstąpieniu od realizacji wniosku. Fakt niestawienia się na badania odnotowuje się w dokumentacji dziecka. Wnioskodawca ma możliwość ponownego ubiegania się o wydanie dokumentu poprzez złożenie nowego wniosku.

Posiedzenia zespołu orzekającego, któremu przewodniczy dyrektor poradni, odbywają się w środy. Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia zespołu i możliwości uczestniczenia w nim, aby przedstawić własne stanowisko w sprawie, a także wskazać osobę z głosem doradczym. Również przewodniczący zespołu może za zgodą wnioskodawcy zaprosić do udziału w posiedzeniu osobę z głosem doradczym.

O wydaniu orzeczenia oraz opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju decyduje zespół orzekający w drodze głosowania.

Orzeczenie redaguje wskazany przez przewodniczącego członek zespołu orzekającego, w terminie do trzech dni od posiedzenia zespołu. Dokument jest przekazywany wnioskodawcy w terminie 7 dni. Czas rozpatrywania wniosku nie może przekroczyć 30 dni, w sytuacjach szczególnych 60, chyba, że konieczne jest uzupełnienie dokumentacji. Powyższe ramy czasowe dotyczą też wydawania opinii, przy czym termin jest ustalany z uwzględnieniem daty ostatniego badania diagnostycznego.

Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w w/ w terminie opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia

Ostatecznej akceptacji wydawanych dokumentów dokonuje dyrektor poradni - przewodniczący zespołu orzekającego.

Szczegółowe regulacje prawne zawarte są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U z 2017r., poz. 1743)

Uzględnia się też przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013, poz 199 ze zm.)

Godziny pracy specjalistów:
 
Poniedziałek   - 8:00 - 20:00
Wtorek          - 8:00 - 18:00
Środa            - 8:00 - 18:00
Czwartek       - 8:00 - 18:00
Piątek            - 8:00 - 16:00
Sobota          - 8:00 - 13:00

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:45


Zespół orzekający:

czwartki od godziny 11:00