Procedury działań o charakterze

INTERWENCJI KRYZYSOWEJ oraz POSTINTERWENCYJNYM

podejmowanych przez pracowników

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu

 

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

 

I. INTERWENCJA KRYZYSOWA - zespół interdyscyplinarnych, celowych i skoordynowanych oddziaływań: podejmowanych w ciągu 72 godzin od momentu zaistnienia zdarzenia wykorzystujących zasoby klienta kryzysowego, jego naturalnego otoczenia społecznego oraz instytucji pomagających celem odzyskania przez klienta równowagi wewnętrznej sprzed kryzysu, przywrócenia poczucia sprawczości i wpływu.

II. TRYB PODEJMOWANIA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ.

1) Pracownicy PPP podejmują działania interwencyjne wobec klientów Poradni na terenie PPP lub placówki oświatowej podlegającej jej opiece:

- na wniosek rodzica, opiekuna prawnego

- na wniosek szkoły, placówki.

2) Wnioski przyjmowane są i realizowane w godzinach pracy Poradni. Jeżeli zdarzenie kryzysowe zaistnieje poza godzinami pracy Poradni organem uprawnionym do podjęcia interwencji kryzysowej jest Zespół Interwencji Kryzysowej powołany przez Prezydenta Miasta Elbląg i działający na terenie gminy Miasto Elbląg

3) W sytuacji zaistnienia zdarzenia kryzysowego placówka oświatowa jest zobowiązana do podjęcia następujących działań: zapewnienie bezpieczeństwa, opieki osobom uczestniczącym w zdarzeniu; zabezpieczenia miejsca zdarzenia, dowodów istotnych w sprawie (np. sms-ów, e-maili); powiadomienia stosownych służb – pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, prokuratura; powiadomienia rodziców/ opiekunów prawnych uczniów; uruchomienia wewnętrznych procedur przewidzianych na wypadek sytuacji kryzysowej; delegowania do współpracy z zespołem interwencyjnym poradni konkretnych osób posiadających wiedzę na temat zajścia i podjętych działań.

4) Przez czas realizacji działań interwencyjnych na terenie placówki jej dyrektor zapewnia: pomieszczenia niezbędne do pracy członków zespołu; opiekę nad uczniami objętymi działaniami interwencyjnymi - w czasie gdy nie znajdują się oni w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem poradni obecność pracownika placówki oświatowej uprawnionego do podejmowania decyzji w ramach realizowanej interwencji; osoby delegowane ze strony placówki do współpracy pozostają członkami zespołu interwencyjnego.

5) W ramach podjętej interwencji kryzysowej zespół pracuje w kierunku:

  • udzielania wsparcia psychologicznego i mobilizacji zasobów osób poszkodowanych,
  • normalizowania reakcji na zdarzenie,
  • odreagowania i stabilizowania emocji,
  • aktywizowania najbliższego otoczenia osób poszkodowanych do udzielania wsparcia i pomocy („sieć pierwotna”),
  • kierowania do instytucji i organów udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych (tzw. „sieć wtórna”),
  • identyfikowania osób z grupy wysokiego ryzyka zagrożonych dekompensacją i podejmowaniem zachowań destrukcyjnych.

6) Po zakończeniu działań interwencyjnych zespół:

  • formułuje i przekazuje wnioski oraz wskazania do pracy w placówce,
  • formułuje i przekazuje wnioski oraz wskazania do pracy w środowisku domowym.

7) Osobę koordynującą pracę zespołu interwencyjnego oraz odpowiedzialną za ostateczny kształt dokumentacji wyłania zespół spośród swoich członków.

8) Na wniosek osób zainteresowanych poradnia może realizować działania wspierające w systemie postinterwencyjnym.

 

III. WEWNĘTRZNE ZASADY POWOŁYWANIA I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ELBLĄGU

 

1) Wszyscy pracownicy poradni posiadają kompetencje pozwalające na podejmowanie działań o charakterze interwencji kryzysowej.

2) Zespół interwencji kryzysowej powołuje dyrektor poradni na wniosek placówki, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

3) Zespół interwencji musi składać się z co najmniej dwóch pracowników poradni.

4) W pierwszej kolejności do interwencji kryzysowej oddelegowywani są pracownicy realizujący godziny pracy w momencie rozpoczęcia interwencji.

5) W czasie podejmowania działań interwencyjnych oddelegowani pracownicy są zwolnieni z realizowania planowych obowiązków.

6) Działania podejmowane w ramach interwencji kryzysowej obejmują między innymi: spotkanie członków zespołu celem wstępnej diagnozy sytuacji i zaplanowania działań interwencyjnych; bezpośrednią pracę z osobami objętymi interwencją kryzysową; spotkania członków zespołu ukierunkowane na analizę bieżącego etapu pracy, zaplanowanie dalszych oddziaływań oraz superwizję; dokumentowanie zrealizowanych działań,formułowanie wniosków i zaleceń do pracy postinterwencyjnej; bieżące informowanie dyrektora poradni o planie podjętych działań i ich przebiegu.

7) Osobę koordynującą pracę zespołu interwencyjnego oraz odpowiedzialną za ostateczny kształt dokumentacji wyłania zespół spośród swoich członków.

8) Osoby odpowiedzialne za udzielanie pomocy interwencyjnej są zobligowane do nieujawniania informacji na temat zdarzenia i podejmowanych działań osobom niepowołanym, w tym mediom.

 

DZIAŁANIA POSTINTERWENCYJNE

 

I. PROBLEMY POSTKRYZYSOWE – trudności w funkcjonowaniu społeczności lub jednostki pojawiające się po ustąpieniu największego zagrożenia (kryzysu), kiedy opadną ekstremalnie silne emocje, ale całe zdarzenie w umysłach uczestników i świadków utrzymuje poczucie zagrożenia i niepewności.

 

DZIAŁANIA POSTINTERWENCYJNE - zespół interdyscyplinarnych, celowych i skoordynowanych oddziaływań: podejmowanych później niż 72 godziny po wystąpieniu zdarzenia, zwykle po zakończeniu interwencji kryzysowej, wykorzystujących zasoby klienta, jego naturalnego otoczenia społecznego oraz instytucji pomagających, w celu przywróceniu klientowi optymalnego w danych okolicznościach poziomu funkcjonowania.

 

II. TRYB PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ POSTINTERWENCYJNYCH (dotyczy współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi)

 

1) Pracownicy PPP podejmują działania postinterwencyjne wobec klientów poradni na terenie PPP lub placówki oświatowej podlegającej jej opiece:

- na wniosek rodzica, opiekuna prawnego

- na wniosek szkoły, placówki.

2) Wnioski przyjmowane są i realizowane w godzinach pracy Poradni.

3) Składając wniosek placówka jednocześnie zobowiązuje się do: powiadomienia rodziców/ opiekunów prawnych uczniów uczestniczących w działaniach postinterwencyjnych o fakcie zgłoszenia do poradni potrzeby działań postinterwencyjnych oraz o realizacji takich działań na terenie placówki, udostępnienia wskazanym pracownikom Poradni wszelkich informacji dotyczących zdarzenia leżącego u podstaw podejmowanych działań (ujawnienie faktów i osób uczestniczących w zdarzeniu, udostępnienie dokumentacji zdarzenia, ujawnienie osób potencjalnie zagrożonych skutkami zdarzenia), delegowania do bezpośredniej współpracy z pracownikiem poradni konkretnych osób posiadających wiedzę na temat zajścia i podjętych czynności, współpracy zgodnej z opracowanym wspólnie planem działań postinterwencyjnych.

4) Przez czas realizacji działań postinterwencyjnych na terenie placówki zapewnia ona: pomieszczenia niezbędne do pracy członków zespołu, opiekę nad uczniami objętymi działaniami postinterwencyjnymi (adekwatnie do potrzeb określonych przez pracownika poradni), kontakt z pracownikiem placówki uprawnionym do podejmowania decyzji w ramach realizowanych działań, możliwość współpracy z osobami delegowanymi ze strony placówki do działań postinterwencyjnych realizowanych na terenie placówki lub poradni.

5) W ramach podjętych działań postinterwencyjnych zespół pracuje w kierunku: zebrania i analizy informacji o zdarzeniu oraz jego skutkach dla funkcjonowania jednostki i społeczności placówki, określenia wspólnie z pracownikami placówki planu działania uwzględniającego m.in.:

- identyfikację osób potrzebujących pomocy,

- działania pomocowe krótko- oraz długoterminowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (w tym udzielanie wsparcia, mobilizowanie zasobów osób poszkodowanych, normalizowanie reakcji na zdarzenie, odreagowanie i stabilizowanie emocji),

- zmiany systemowe w placówce aktywizowania najbliższego otoczenia osób poszkodowanych do udzielania wsparcia i pomocy (tzw. „sieć pierwotna”), kierowania do instytucji i organów udzielających pomocy w sytuacjach trudnych (tzw. „sieć wtórna”), identyfikowania osób z grupy wysokiego ryzyka zagrożonych dekompensacją i podejmowaniem zachowań destrukcyjnych.

6) Po zakończeniu działań postinterwencyjnych zespół: formułuje i przekazuje wnioski oraz wskazania do pracy w placówce, formułuje i przekazuje wnioski oraz wskazania do pracy w środowisku domowym.

 

WEWNĘTRZNE ZASADY POWOŁYWANIA I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU POSTINTERWENCYJNEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ELBLĄGU

 

1) Wszyscy pracownicy poradni posiadają kompetencje pozwalające na podejmowanie działań o charakterze pomocowym.

2) Zespół do działań postinterwencyjnych powołuje dyrektor poradni na wniosek placówki, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

3) Zespół postinterwencyjny musi składać się z co najmniej dwóch pracowników poradni, w tym koordynatora wyznaczonego do współpracy z daną placówką w bieżącym roku szkolnym.

4) W pierwszej kolejności do działań postinterwencyjnych oddelegowywani są pracownicy realizujący godziny pracy w momencie rozpoczęcia działań postinterwencyjnych.

5) W czasie podejmowania działań postinterwencyjnych oddelegowani pracownicy są zwolnieni z realizowania planowych obowiązków.

6) Działania postinterwencyjne obejmują między innymi: spotkanie członków zespołu celem wstępnej diagnozy sytuacji i zaplanowania działań, bezpośrednią pracę z osobami objętymi wymagającymi pomocy, spotkania członków zespołu ukierunkowane na analizę bieżącego etapu pracy, zaplanowanie dalszych oddziaływań oraz superwizję, dokumentowanie zrealizowanych działań, formułowanie wniosków i wskazań do dalszej pracy, bieżące informowanie dyrektora poradni o planie podjętych działań i ich przebiegu.

7) Osobę koordynującą pracę zespołu postinterwencyjnego oraz odpowiedzialną za ostateczny kształt dokumentacji wyłania zespół spośród swoich członków.

8) Osoby odpowiedzialne za udzielanie pomocy postinterwencyjnej są zobligowane do nieujawniania informacji na temat zdarzenia i podejmowanych działań osobom niepowołanym, w tym mediom.

 

Godziny pracy specjalistów:
 
Poniedziałek   - 8:00 - 20:00
Wtorek          - 8:00 - 18:00
Środa            - 8:00 - 18:00
Czwartek       - 8:00 - 18:00
Piątek            - 8:00 - 16:00
Sobota          - 8:00 - 13:00

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:45


Zespół orzekający:

czwartki od godziny 11:00