W JAKICH SPRAWACH WYDAWANE SĄ OPINIE

Opinie poradnia wydaje w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw. Jeżeli przepisy te nie stanowią inaczej, opinie wydaje się zgodnie z przepisami z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U z 2013 r., poz. 199).

Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż określone w wyżej wskazane, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

JAKI JEST TRYB UBIEGANIA SIĘ O OPINIĘ PORADNI

Opinia jest wydawana na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.  

Opinia jest efektem diagnozowania dzieci i młodzieży, tak więc zanim podjęta zostanie decyzja zainteresowanej osoby, czy życzy sobie wydania opinii może ona skorzystać z diagnozy, na podstawie której poradnia np. udzieli konsultacji, pomoże zdecydować czy ubiegać się o orzeczenie, starać się o pomoc bezpośrednią w poradni.

Osoba składająca wniosek o wydanie opinii może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce. Zachęcamy, aby takie dokumenty przedkładać już wówczas, gdy wnioskujący chce skorzystać z badań specjalistycznych, czyli jeszcze przed podjęciem decyzji o oczekiwanym sposobie zaradzenia problemom zgłaszanym do poradni. To ułatwi proces diagnozy.

Na cele diagnozy opracowane są w naszej poradni druki, w których określono jakie informacje byłyby pożądane w związku z diagnozą – zachęcamy, aby posiłkować się nimi podejmując zamiar realizacji badań w poradni. Kwestionariusze zamieszczone są w zakładce DRUKI, zakres oczekiwanych informacji o dziecku uporządkowany jest w odniesieniu do problemu, który ma być poddany diagnozie specjalistycznej.

W niektórych sytuacjach w celu wydania opinii może być niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich. Wówczas na wniosek poradni wnioskodawca przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii. Wniosek może mieć formę ustną, albo pisemną. Już w toku diagnozy wskazujemy na takie oczekiwanie, co pomoże przyspieszyć kompleksową ocenę potrzeb dziecka i ustalić jaki będzie efekt diagnozy: wydanie opinii, ubieganie się o orzeczenie, ukierunkowanie w formie konsultacji, inna forma pomocy bezpośredniej.

W sytuacji, gdy w celu wydania opinii wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

Aby uzyskać informacje o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek. Wnioskodawca ma prawo wglądu w treści zawarte w takiej informacji.

Opinię podpisują specjaliści sporządzający opinię – dzięki temu w sytuacji chęci skorzystania z wyjaśnień czy konsultacji jest możliwość szybkiego ustalenia, kto rozpoznawał potrzeby dziecka, oraz dyrektor poradni.

CO ZAWIERA OPINIA

 • 1) oznaczenie poradni wydającej opinię;
 • 2) numer opinii;
 • 3) datę wydania opinii;
 • 4) podstawę prawną wydania opinii;
 • 5) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a gdy brak numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;
 • 6) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów jego wyjaśniających funkcjonowanie, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
 • 7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
 • 8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;
 • 9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;
 • 10) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
 • 11) podpis dyrektora poradni

POSTĘPOWANIE Z OPINIĄ

Opinia jest wydawana rodzicowi albo pełnoletniemu uczniowi w jednym egzemplarzu.

Na pisemny wniosek tych osób poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza. Zachęcamy jednak, aby wnioskujący zapoznał się z opinią osobiście, gdyż czasem umożliwi to szybką korektę ewentualnych uchybień, np. dotyczących danych osobowych, ale też zapewnienie wyjaśnień wobec niezrozumiałych treści, a przede wszystkim zapoznanie się, a następnie wdrożenie wskazań adresowanych do rodziców bądź pełnoletniego ucznia.

W sytuacji zaistnienia takiej potrzeby możliwe jest otrzymanie kopii opinii.

UZYSKIWANIE INNEJ POMOCY NA PODSTWIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Na podstawie badań, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, można uzyskać  informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

Diagnoza może też być podstawą do ubieganie się np. o formy terapeutyczne, poradę czy konsultację. Przy ubieganiu się o terapię  wymagane jest złożenia osobnego wniosku. 

Godziny pracy specjalistów:
 
Poniedziałek   - 8:00 - 20:00
Wtorek          - 8:00 - 18:00
Środa            - 8:00 - 18:00
Czwartek       - 8:00 - 18:00
Piątek            - 8:00 - 16:00
Sobota          - 8:00 - 13:00

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:45


Zespół orzekający:

czwartki od godziny 11:00