1. W obliczu wojny

Z wielu ważnych inicjatyw poświęconych pomaganiu dzieciom ukraińskim i polskim, nauczycielom i rodzicom wybraliśmy te, które można znaleźć w WARTO WIEDZIEĆ. Między innymi materiał opracowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, link do szkolenia z podstaw języka ukraińskiego oraz tablice do komunikacji z uchodźcami.

2. Nauczanie domowe

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 do uzyskania zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego bądź obowiązku nauki poza szkołą (tzw. edukacja domowa) nie jest wymagana opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Osoby zainteresowane taką formą edukacji (rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczniowie) składają wniosek o nauczanie domowe do dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte i znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko.
Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
a) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.
b) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Podstawa prawna: pkt. 15) ppkt. 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).

3. INFORMACJA O UCZNIU W CELU WYDANIA OPINII W SPRAWACH NAUKI ZAWODU I PRZYSPOSOBIENIA DO PRACy

Uprzejmie informujemy, że w zakładce DRUKI zamieszczony został wzór informacji do opisu funkcjonowania ucznia, który po szkole podstawowej planuje naukę w szkole branżowej I stopnia oraz odbywanie praktycznej nauki zawodu  u pracodawcy albo podjęcie u pracodawcy przysposobienia do pracy. Opis taki jest niezbędny przy ubieganiu się w poradni o opinię wymaganą do zatrudnienia, gdy uczeń w danym roku kalendarzowym nie ukończy 15 roku życia.

Ważne i aktualne kwestie

Informacje dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci:

Przeprowadzenie badań w poradni może odbyć się z inicjatywy rodzica/opiekuna prawnego lub zostać zaproponowane przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga, psychologa szkolnego z różnych powodów takich jak: trudności dydaktyczne, które zauważył nauczyciel, trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, czy trudności w zachowaniu lub mówieniu.

Po złożeniu w poradni wniosku o przeprowadzenie badań, na zaproponowanym przez poradnię druku przekazywana jest informacja o terminie badania. Dla dziecka informacja, że ma zgłosić się na badania do poradni może być zagadkowa, stresująca. Nie należy potęgować obaw dziecka. W celu wyjaśnienia powyższej sytuacji można zapoznać dziecko z informacjami zawartymi w zakładce „Jak przygotować się do badania ?– informacje dla dzieci/ uczniów”.

Zazwyczaj badanie składa się z 3 etapów:

Pierwszym z nich jest wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym. Opiekun prawny przynosi ze sobą dokument potwierdzający jego status. W przypadku, kiedy dziecko było już badane i placówka posiada jego dokumentację dokonuje się uzupełnienia wywiadu.

Drugim etapem jest badanie właściwe, kiedy to specjalista pracuje z dzieckiem, dziecko wykonuje różne zadania: odpowiada na pytania, rysuje, czyta teksty, wykonuje próby pisania pod kierunkiem psychologa, pedagoga lub logopedy.

Trzeci etap to ponowna rozmowa specjalisty z rodzicem bądź opiekunem prawnym.

Przed wizytą w poradni warto odświeżyć sobie informacje dotyczące przebiegu ciąży, sytuacji okołoporodowej oraz stanu zdrowia dziecka tuż po urodzeniu. Można zabrać ze sobą książeczkę zdrowia, gdzie znajdują się te informacje. Osoba przeprowadzająca wywiad będzie również pytała o przebieg rozwoju dziecka, przebyte choroby, obecny stan zdrowia, powód zgłoszenia do poradni. Niezwykle ważnym czynnikiem warunkującym przeprowadzenie badania jest zaopatrzenie dziecka w okulary czy aparat słuchowy w sytuacjach, kiedy wymaga tego jego stan zdrowia. Złe samopoczucie fizyczne dziecka może negatywnie wpływać na przebieg badania i osiągane wyniki. Z tego powodu w przypadku, gdy dziecko przed zaplanowanym badaniem zachoruje (gorączkuje, kaszle, ma katar) należy zadzwonić do sekretariatu poradni i zmienić termin badania. Badanie należy przeplanować również w sytuacji, gdy kończyna górna jest w gipsie lub czasowo unieruchomiona bez względu na to czy jest to prawa, czy lewa ręka. Należy zadbać również o podstawowe zasady higieny: czyste ręce, ubranie, chusteczkę higieniczną. W przypadku zgłoszenia dziecka z powodu trudności dydaktycznych uczeń zabiera ze sobą na badanie zeszyty z przedmiotów, których nauka sprawia mu trudność.

Po zakończeniu badania przeprowadzana jest rozmowa z rodzicem/opiekunem prawnym na temat przebiegu badań, wstępnych obserwacji specjalisty.

Na podstawie badania może być sporządzona opinia.

Opracowała: Anna Leibner, psycholog PPP nr 2 w Elblągu

Informacje dla dzieci/uczniów idących do poradni psychologiczno – pedagogicznej:

Dowiedziałeś się, że masz iść do poradni na badania? Zastanawiasz się, co to znaczy, co będziesz tam robił? Te informacje przybliżą Ci temat.

 • Do poradni przychodzi dużo osób, niektóre są młodsze, niektóre starsze od Ciebie.
 • Czasami przychodzą, bo mają kłopoty w szkole np. z nauką jakiegoś przedmiotu albo z pisaniem, czytaniem, liczeniem, czy zachowaniem. A czasami dlatego, że potrzebują rozmowy na jakiś ważny dla siebie temat.
 • Wizyta w poradni ma na celu pomóc w poznawaniu mocnych stron, jak i tych trochę słabszych, które być może są przyczyną kłopotów w szkole lub domu.
 • Pomimo, że spotkanie w poradni nazywa się badaniem, nie jest to taka wizyta jak u lekarza. Osoby, które pracują w poradni nie noszą białych fartuchów, nie przeprowadzają takich badań jak lekarz.
 • W trakcie spotkania w poradni będziesz rozmawiał, rysował, rozwiązywał zagadki, odpowiadał na pytania. Niektóre będą bardzo proste, inne być może trudniejsze, ale nie martw się, jeśli nie będziesz znał odpowiedzi na wszystkie pytania, w poradni nie stawia się ocen takich jak w szkole, pytania służą do tego, aby lepiej Cię poznać. Ważne, abyś pracował najlepiej jak potrafisz.
 • Jeśli powinieneś nosić okulary lub aparat słuchowy, koniecznie weź je ze sobą.
 • Jeśli jesteś chory, przeziębiony, masz katar, gorączkę, poproś rodzica, aby ustalił, na przykład telefonicznie, inny terminu wizyty.
 • Jeśli masz kłopoty w nauce weź ze sobą do poradni zeszyty (np. do języka polskiego, matematyki, historii lub ćwiczenia, karty pracy). Osoba, z którą będziesz rozmawiał zapozna się z nimi.
 • Pamiętaj, że wizyta w poradni jest po to, aby osoby, które są z Tobą na co dzień wiedziały, jak Ci pomóc w Twoich trudnościach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.poradnia2elblag.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 30.01.2023 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.01.2023 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest stosowany znacznik lang w odniesieniu do tytułów lub tekstów alternatywnych, na niektórych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa.

Dokumenty w formie plików PDF

Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt telefoniczny. Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W nowych dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. Między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, elementy graficzne posiadają opisy alternatywne.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny z Poradnią: 55 6258251 bądź za pośrednictwem adresu e-mail ppp2@elblag.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, jakie treści chodzi. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacje Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 w Elblągu

Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 30

Do budynku prowadzi wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich 30, od strony sąsiadujących budynków zniwelowana jest różnica wysokości między chodnikiem a podejściem do siedziby budynku, co jest dogodne dla osób poruszających się na wózkach, od strony wjazdu na teren osiedla są schody.

Drzwi wejściowe do budynku są zadaszone, ich otwarcie może wymagać wysiłku fizycznego z uwagi na wcześniej pełnioną funkcję – prowadziły do siedziby banku. Od drzwi wejściowych do lokalu prowadzą schody oznakowane kontrastową taśmą w miejscach mogących zagraża bezpieczeństwu – ogółem trzy podejścia. Klatka schodowa jest oświetlona światłem naturalnym i sztucznym.

Lokal poradni mieści się na piętrze, po lewej stronie klatki schodowej, na jednym poziomie. Po prawej stronie od drzwi wejściowych do poradni znajduje się sekretariat. Lada nie jest obniżona.

W placówce znajduje się dziewięć gabinetów specjalistycznych, rozplanowanych wzdłuż korytarza – w części bliższej wejścia powierzchnia manewrowa jest mniejsza niż w części oddalonej od drzwi wejściowych – nie zachowano minimalnych wymiarów 1,5 m x 1,5 m. Informacji o umiejscowieniu konkretnego gabinetu, w którym przewiduje się badanie bądź inne czynności statutowe, udzielają pracownicy sekretariatu, dyrektor oraz specjaliści. Przy drzwiach do gabinetów, które oznaczone są numerem, znajdują się plakietki informacyjne. Szerokość drzwi wejściowych do gabinetów, wysokości biurek i wielkość przestrzeni jest wystarczająca.

Dla osób z utrudnioną zdolnością samodzielnego poruszania się utrudnieniem może być gładka powierzchnia podłóg na korytarzu.

Nie ma osobnej toalety dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeń toalety może utrudniać załatwienie potrzeb fizjologicznych osobom na wózkach inwalidzkich ze względu na przestrzeń w kabinie dla klientów. Umiejscowienie umywalek oraz podajników z mydłem i ręcznikami papierowymi nie powinno powodować trudności w korzystaniu z nich.

Po lewej stronie od wejścia znajdują się tablice informacyjne – informacje sporządzone są z zastosowaniem czarnych liter na białym tle. Trudność może dotyczyć wysokości tych tablic – z pozycji osoby siedzącej na wózku ogłoszenia są nieczytelne.

Miejsca parkingowe

W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby poradni, po drugiej stronie jezdni przy ul. Kosynierów Gdyńskich znajdują się parking miejski z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Komunikacja miejska

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku od strony ul. Grobla św. Jerzego i Traugutta znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe.

Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących

W sytuacji zaistnienia konieczności zastosowania alternatywnych metod komunikacji porania podejmuje starania o pozyskanie tłumacza języka migowego. Do kontaktu tekstowego możliwe jest korzystanie z poczty e-mail (adres: ppp2@elblag.eu) bądź poprzez stronę poradni na facebooku.

Osoby potrzebujące tłumacza-przewodnika mogą zgłosić taką potrzebę z uprzedzeniem (przed wyznaczeniem terminu wizyty w poradni) telefonicznie, drogą mailową, bądź we wniosku o pomoc. W poradni nie wykorzystuje się pentli indukcyjnych, nie stosuje się tłumacza języka migowego do tłumaczenia treści zamieszczanych w na stronie internetowej poradni. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na klatce schodowej początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastowym kolorem.

W budynku nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Osoby niewidome, które chcą skorzystać z naszych materiałów zamieszczonych na stronie internetowej wydrukowanych w alfabecie Braille’a, prosimy o kontakt telefoniczny z poradnią.

Powiadamianie alarmowe, ewakuacja

W budynku nie ma dźwiękowej sygnalizacji informującej o zagrożeniach ani urządzeń do sprowadzania osób poruszających się na wózku.. Stosowane jest powiadamianie głosowe.

Oświadczenie sporządzono dnia 15.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie wewnętrznego rozpoznania stanu w zakresie dostępności cyfrowej.

W sytuacji kryzysu psychicznego

Przez całą dobę można zadzwonić na bezpłatny telefon Itaki, pod którym dyżurują psychoterapeuci, psychologowie i psychiatrzy (tel.800-70-2222). Każdy uzyska tam wsparcie.

w związku z sytuację epidemiczną

Informujemy, że Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło pomoc psychologiczną, którą można uzyskać pod numerem 
(tel.730-822-320).

Skip to content