Zasady organizacji wsparcia placówek przez ppp2 w elblągu

1.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Elblągu zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną w oparciu o zasadę dobrowolności. W związku z tym ubieganie się o wsparcie następuje na pisemny wniosek o zainteresowaniu tą formą wsparcia złożony przez przedszkole, szkołę lub placówkę, zwanych dalej placówką, w którym wyrażona jest potrzeba wsparcia i wola doskonalenia jakości pracy – wzór wniosku zał. nr 1.

2.Pomoc w diagnozowaniu potrzeb placówki przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną polega na:

wstępnym rozpoznaniu przez zespół reprezentujący poradnię stanu placówki wnioskującej o wspomaganie w oparciu o dostępne informacje: wyniki ewaluacji zewnętrznej, wewnętrznej, wyniki egzaminów/ sprawdzianów, wgląd w ogólnodostępne dane na temat placówki,

zgromadzeniu informacji o potrzebach placówki w toku spotkań z dyrektorem, radą pedagogiczną oraz zespołem wyłonionym spośród rady pedagogicznej,

pomocy w wyłonieniu obszarów lub zagadnień, w odniesieniu do których placówka podejmie działania prorozwojowe, przy czym przez pomoc rozumie się współdziałanie z placówką, która jest aktywna i bierze odpowiedzialność za mającą nastąpić w jej funkcjonowaniu zmianę.

3.Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb placówki polega na ustaleniu we współpracy z osobą/ osobami reprezentującymi placówkę harmonogramu działań wspomagających w odniesieniu do ustalonego obszaru/ obszarów lub zagadnień wymagających wsparcia, uwzględniającego w szczególności terminy realizacji tych działań.

4.Zaplanowanie form wspomagania i ich realizacja uwzględnia zasadę, w myśl której:

wsparcie w formie działań bezpośrednich poradnia zapewnia w odniesieniu do problemów z obszaru pomocy psychologiczno – pedagogicznej korzystając z własnej oferty przygotowanej na dany rok szkolny oraz z posiadanych zasobów merytorycznych; działania merytoryczne realizowane przez poradnię są nieodpłatne, w sytuacjach generujących dodatkowe koszty ponosi je placówka objęta wspomaganiem,

w odniesieniu do innych problemów, w zakresie których poradnia nie specjalizuje się, pomoc placówce polega na ukierunkowaniu jej w poszukiwaniu wartościowych form wsparcia.

5.Wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania polega na rozpoznaniu przydatności zapewnionego wspomagania dla praktyki placówki, w tym na zdefiniowaniu zmian, które nastąpiły w efekcie zapewnionego wsparcia.

6.Dla zapewnienia sprawności działań placówka wskazuje osobę (nauczyciela) koordynującą w tej placówce działania przyjęte w procesie wspomagania.

7.Wszelkie wzory dokumentów (harmonogram działań, pisma do instytucji, ankiety zastosowane w procesie gromadzenia danych, wzorce wniosków) mają jedynie charakter pomocniczy, ich ostateczny kształt zależy od placówki zainteresowanej wsparciem.

Skip to content