Program „Kine – Senso” jest programem terapeutycznym. Opracowany został w oparciu o wieloletnie doświadczenia z pracy terapeutycznej metodą Dennisona. Wykorzystuje elementy innych, rekomendowanych programów wsparcia rozwoju dzieci oraz – co stanowi o jego innowacyjneści, metody i działania stosowane do pobudzania procesów integracji sensorycznej. Ma też walory psychoedukacyjne, uwzględnia wsparcie wychowawczej roli rodziców dzieci korzystających z programu. 

Adresatami program „Kine – Senso” są dzieci w wieku przedszkolnym, u progu podjęcia roli ucznia oraz wczesnoszkolnym, u których w oparciu o badania przesiewowe rozpoznano potrzebę stymulacji funkcji percepcyjno – motorycznych, zagrożenie ryzykiem dysleksji, bądź inne potrzeby, których zaspokojenie umożliwi sprawniejsze nabywanie kompetencji szkolnych: czytania, pisania, liczenia. 

Autorkami i realizatorkami programu są panie Anna Żuchowska – pedagog oraz Elżbieta Parzych – Kurkiewicz – pedagog/ terapeuta SI.

Jak co roku nasza poradnia aktywnie włącza się w działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach. W tym roku to już VII edycja OTK 2016. Przedsięwzięcie realizowane będzie od  17 do 23 października 2016 r. Ponieważ zrealizowanie wszystkich działań w ciągu tygodnia jest bardzo trudne już 5 października 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie z tego cyklu. Miało ono miejsce w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu i dotyczyło nowych wyzwań na rynku pracy oraz nowoczesnych metod poszukiwania zatrudnienia. Młodzież zapoznała się z instytucjami, które świadczą na terenie Elbląga pomoc doradczą: z Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Informacji, Planowania i Kariery Zawodowej, Ochotniczym Hufcem Pracy, a także z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Elblągu, którą reprezentowała pani Beata Ragin. Prelekcja wygłoszona przez naszą doradczynię dotyczyła zasad budowania własnej marki w świecie realnym i wirtualnym, co jest obecnie jednym obszarów wartym uwagi , gdyż „jak Cię widzą, tak Cię piszą”.   

Zainteresowane szkoły ponadgimnazjalne i placówki, które jeszcze nie włączyły się do przedsięwzięcia serdecznie zapraszamy do kontaktu z doradcami zawodowymi pracującymi w naszej poradni.

„GOLDEN FIVE”- PROGRAM DLA NAUCZYCIELI GIMNAZJUM  UCZĄCY SKUTECZNYCH METOD PRACY Z UCZNIAMI

Program „Golden Five” rekomendowany jest przez uznane w Polsce i na świecie autorytety w dziedzinie profilaktyki i wychowania jako rozwiązanie organizujące działalność wychowawczą, integrujące społeczność szkolną, skuteczny sposób przeciwdziałania problemom, z którymi borykają się tak zwane szkoły II stopnia. Jest produktem 3-letniego międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu Comenius, koordynowanego przez Uniwersytet w Sewilli. Kraje uczestniczące w projekcie TO: Belgia, Hiszpania, Norwegia, Polska i Włochy.

Jako europejski program profilaktyczny oferuje nauczycielom i wychowawcom klas gimnazjalnych nabycie praktycznych umiejętności i wiedzy w zakresie budowania pozytywnych relacji, kontaktu i dobrej współpracy z uczniami. Pozwala rozumieć i odpowiednio reagować na potrzeby i zachowania uczniów, zapobiega eskalacji konfliktów. Nauczycieli wyposaża w proste narzędzia ułatwiające zarządzanie klasą, wdrażanie dyscypliny i dobrej, sprzyjającej nauce atmosfery.

W ofercie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Elblągu – od roku szkolnego 2013/2014.

Autorzy Programu:

Maria Jose’ Lera – Wydział Psychologii Uniwersytetu w Sewilli (koordynator);

Elena Buccoliero – PROMECO, Ferrara;

Knud Jensen, Frode Josang – „Ramsvik Utadrettet Virksomhet”, Stavanger;

Joanna Szymańska – Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa;

Joelle Timmermans – Le Suflee, Bruksela.

Adresaci Programu:

Nauczyciele uczący w szkołach II stopnia (gimnazjach), zwłaszcza wychowawcy klas. Docelowo – uczniowie tych szkół, szczególnie z klas pierwszych.

Cel ogólny:

Stworzenie i realizacja skutecznego modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem lub mających trudności adaptacyjne.

Cele szczegółowe:

 1. Dostarczenie nauczycielowi narzędzi i umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie.
 2. Wzmocnienie integracji klasy.
 3. Poprawa klimatu klasy, co powinno przyczynić się do polepszenia frekwencji, budowania więzi ze szkołą, osiągania przez uczniów lepszych wyników w nauce oraz w zakresie umiejętności życiowych, poprawy relacji interpersonalnych.

Czas trwania programu – jeden semestr
Czas realizacji programu w klasie – 16 tygodni

Tryb ubiegani się o realizacje programu:

Aby podjąć decyzję o włączeniu programu do działań profilaktycznych i wychowawczych, po złożeniu wniosku przez szkołę, proponujemy radzie pedagogicznej prezentację założeń programu, a następnie dla chętnych nauczycieli udział w 16 – godzinnym szkoleniu pozwalającym pogłębić wiedzę na temat specyfiki i potrzeb młodzieży w wieku gimnazjalnym. Następnie nauczyciele zainteresowani dalszą współpracą i realizacją programu w swojej klasie zostają przeszkoleni w zakresie wdrażania specjalnych zasad i metod pracy z uczniami ustalonymi w programie.

Wprowadzenie do programu realizuje psychoterapeuta z Poradni, pani Elżbiety Błażejewska – Bandurska wspólnie z pedagogiem, panią Izabelą Pyszkowską. Przez cały czas realizacji programu nauczycielom zapewnia się opiekę i wsparcie pani Elżbiety Błażejewskiej – Bandurskiej, instruktora programu.

DNI POPRAWNEJ MOWY

czyli spotkania z logopedami w PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 2 w ELBLĄGU, ul. Kosynierów Gdyńskich 30 w okresie ferii zimowych

Cel:

Umożliwienie mieszkańcom Elbląga i okolic, bez względu na wiek i obowiązującą rejonizację, skorzystania z nieodpłatnych konsultacji, porad logopedycznych oraz specjalistycznych badań mowy.
Upowszechnianie w środowisku lokalnym informacji na temat zakresu pomocy logopedycznej oraz psychologiczno – pedagogicznej oferowanej przez poradnię.

Proponowane działania:

1) bezpłatne badania logopedyczne dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,

2) poradnictwo adresowane do młodzieży pragnącej studiować w szkołach teatralnych, dziennikarskich, prawniczych, innych, w których ważna jest poprawna artylulacja i nienaganne posługiwanie sie językiem ojczystym,

3) konsultacje w sprawie potrzeb i sposobów poprawy dykcji lub artykulacji,

4) konsultacje dla nauczycieli przedszkoli, szkół, pedagogów szkolnych, wychowawców ukierunkowane na doskonalenie mowy dziecka, naukę komunikowania się, rozwijanie dbałości o własne narządzie narzędzie pracy jakim jest głos,

5) konsultacje i porady dla osób mających trudność w porozumiewaniu się z osobą po wylewie lub udarze,

dodatkowo, konsultacje dostosowane tematycznie do obserwowanej skali zgłaszanych do poradni problemów, np. konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci do 4 roku życia z opóźnionym rozwojem mowy.

Zapraszamy do lektury:

http://info.elblag.pl/31,34136,Elblaskie-dni-poprawnej-mowy.html

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia – Program terapeutyczno – stymulacyjny dla dzieci z nieukończonym rozwojem mowy „LOGOPEDYCZNE HARCE”

Nazwa szkoły/placówki – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu

Adres szkoły/placówki – 82-300 Elbląg, Kosynierów Gdyńskich 30, tel.672132749, e-mail: pppdwa@elblag.com.pl, strona internetowa: http://www.poradniaelblag.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia – Marzena

Karman – neurologopeda, Anetta Krajewska -neurologopeda

1. Opis dobrej praktyki

Przesłanki : Przyjmuje się, że kształtowanie i utrwalenie prawidłowej wymowy poszczególnych głosek powinno zakończyć się w wieku sześciu lat. Z doświadczenia wiemy, że tylko połowa dzieci w tym przedziale wiekowym osiąga prawidłowe umiejętności artykulacyjne, pozostała połowa z problemem nieukończonego rozwoju mowy boryka się nawet do ósmego roku życia. Znaczenie problemu podkreśla fakt, że dzieci sześcioletnie podejmują naukę czytania i pisania, a nieukończony rozwój mowy utrudnia znacznie proces przyswajania tych umiejętności. Starsze przedszkolaki potrafią powtórzyć każdą głoskę prawidłowo w izolacji, a nawet powtórzyć cały wyraz, jednak za chwilę w mowie swobodnej zapominają o prawidłowych nawykach artykulacyjnych. Problem automatyzacji głosek w mowie swobodnej i przedłużający się tym samym etap ukończenia rozwoju mowy jest u dzieci podejmujących edukację poważnym problemem utrudniającym nauczycielowi realizację procesu dydaktycznego. Kolejną trudnością w zakresie kompetencji językowych starszaka – przedszkolaka jest budowanie wypowiedzi zdaniowej, poprawnej pod względem gramatycznym, fleksyjnym i składniowym. Niekiedy trzeba tworzyć takie sytuacje, które zwiększą motywację dzieci do podejmowania kontaktów werb

alnych. Ale też jeśli celowe działanie organizowane na rzecz dzieci będzie wystarczająco atrakcyjne, zindywidualizowane i dostosow

ane do rozpoznanych potrzeb

jest szansa, że dzieci wejdą w proces zmiany, zadowolone zareagują naturalnie, ożywieniem, śmiechem, zwiększoną aktywnością ruchową i słowną.

Pomysł zorganizowania takiej formy wsparcia, która swoją atrakcyjnością stworzyłaby atmosferę takiej zabawy, podczas której trening mowy byłby przyjemny dla dzieci często zniechęconych mozolnymi ćwiczeniami przed lustrem w gabinecie logopedycznym był przesłanką do stworzenia programu stymulującego ukończenie rozwoju mowy u dzieci 6-letnich, które został nazwany  „LOGOPEDYCZNE HARCE”.

Gry i zabawy logopedyczne w naszym programie mają tak zaangażować małego uczestnika, aby automatyzacja mowy przebiegała w sposób swobodny i naturalny, nie powodując u dziecka poczucia większego wysiłku. Aparat artykulacyjny dziecka wymaga wielu ćwiczeń i stałego usprawniania, tak, by dziecko kończąc przedszkole sprawnie posługiwało się mową. Wysokie kompetencje językowe sprzyjają pewności siebie i zapewniają dobry start u progu kariery szkolnej.

Stosowane metody i formy pracy:

Rekrutacja dzieci do programu odbywa się w drodze badania przesiewowego mowy. Na jego podstawie tworzymy grupy 8-10-osobowe o jednorodnej problematyce artykulacyjnej. Cykl dziesięciu cotygodniowych spotkań kończy się konsultacją z rodzicem i wychowawca dziecka w celu omówienia aktualnego poziomu jego kompetencji językowych i ewentualnych dalszych zaleceń do oddziaływań w tym obszarze.

Program „LOGOPEDYCZNE HARCE” składa się obszarów poznawczo-językowych, obejmujących swym zakresem zagadnienia z najbliższego otoczenia dziecka. Zastrzegamy sobie jednak elastyczność w doborze tematów w zależności od pór roku, kalendarza świąt czy dodatkowych potrzeb uczestników naszej zabawy. Przykładowe tematy, wokół których budowane są scenariusze zajęć to: ja, moja rodzina, zawody, u babci na wsi, zwierzęta domowe, wycieczka do ZOO, szafa, urodzinki, warzywa, owoce, tęcza itp. Każdy obszar poznawczo-językowy realizowany jest przez odpowiednio dobrane ćwiczenia, m.in. oddechowe, fonacyjne, logorytmiczne, kształtujące słuch fonemowy, usprawniające narządy mowy, artykulacyjne, ruchowe i manualne.

Ćwiczenia oddechowe mają przede wszystkim na celu nauczenie różnicowania faz wdechu i wydechu oraz wydłużenie tej ostatniej. Najczęściej dzieci nie różnicują tych faz i często mówią na wydechu jak i na wdechu. Dzieci uczą się robić podczas wypowiedzi pauzy, pozwalające zaczerpnąć powietrze. Zwracamy uwagę na sposób oddychania torem nosowym. Dzieci w tym wieku nierzadko oddychają przez usta, czego konsekwencją jest zespolenie wargowo-zębowe, brak prawidłowej pionizacji języka.

Ćwiczenia fonacyjne mają za zadanie nauczyć dzieci właściwego posługiwania się głosem. Nadmierny krzyk powoduje twarde ustawienie głosu, sprzyja to stanom zapalnym w obrębie układu oddechowego. Ten rodzaj ćwiczeń jest sposobem na zlikwidowanie głosów piskliwych i krzykliwych.

Podczas ćwiczeń logarytmicznych wykorzystujemy elementy gimnastyczne oraz elementy muzyczne, szczególnie rytmiczne. Ćwiczenie usprawniające całe ciało wpływają pośrednio na usprawnienia narządów mownych, umiejętność słuchania muzyki, wyczuwanie rytmu ma wpływ na prawidłowe stosowanie prozodii mowy: melodii, akcentu i rytmu. Ten rodzaj gier logopedycznych jest najbardziej lubiany przez naszych milusińskich. Uwielbiają pląsać, skakać, tańczyć, dając upust swojej ruchowej wyobraźni. W ten naturalny sposób realizujemy jeden z głównych celów programu „LOGOPEDYCZNYCH HARCÓW”.

Ćwiczenia usprawniające słuch fonemowy mają rozwijać zdolności różnicowania słuchowego podobnie brzmiących wyrazów, sylab, głosek. Jest to także umiejętność wyodrębniania wszystkich głosek w wyrazie, jak również złożenia z głosek wyrazu. Różnicowanie i wyodrębnianie słuchowe podanej głoski z gromady innych jest podstawą do poprawnej artykulacji danej głoski. Do tych ćwiczeń przywiązujemy dużą wagę, gdyż uważamy, że te umiejętności dzieci przekładają się na automatyzację ćwiczonych głosek.

Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy są kontynuacją ćwiczeń usprawniających całe ciało, mają na celu zdobycie przez dziecko umiejętności układania narządów mownych w sposób prawidłowy dla danej głoski. Znaczna część przedszkolaków ma spore kłopoty z właściwą artykulacją. Wyćwiczenie właściwych układów warg i języka, podniebienia miękkiego sprzyja kontroli wymawianych głosek w zabawie, a później w mowie spontanicznej. Aby bardziej obrazowo przedstawić dzieciom ruchliwość narządów mowy konieczne jest przy tego rodzaju ćwiczeniach zaopatrzenie maluchów w lusterka.

Ćwiczenia artykulacyjne, towarzyszą nierozerwalnie pozostałym ćwiczeniom i są realizowane równolegle z pozostałymi formami oddziaływań. Ćwiczenia te dotyczą całego szeregu propozycji gier i zabaw dążących do prawidłowego wywołania, powtarzania, utrwalenia i swobodnego używania danej głoski. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż zdolności lingwistyczne dzieci są różnorakie. Często wykraczają poza ramy przez nas określone, zależą od rozbudzonego apetytu dzieci do mówienia. Ćwiczenia artykulacyjne są bardzo spontaniczne i nieprzewidywalnie tak jak spontaniczna i nieprzewidywalna może być rozmowa z sześciolatkiem.

Zajęcia kończą się zawsze ćwiczeniami manualno-artystycznymi. Mają one na celu podsumowanie nowych treści i dają możliwość wyrażenia swoich odczuć i nastroju w wykonanej pracy plastycznej. Jest to moment ciszy i spokoju potrzebny dzieciom po godzinie intensywnych „harców logopedycznych”.

Omawianie indywidualnie z dzieckiem wykonanej pracy jest okazją do zaobserwowania swobodnej wypowiedzi dziecka pod względem jakościowym. Analiza i spostrzeżenia wynikające z tych rozmów są inspiracją do tworzenia pomysłów na następne spotkanie terapeutyczne. Docenianie prac dzieci, szczególnie źle mówiących, jest dla nich samych ważnym elementem budowania swojej wartości. Dzieci te najbardziej spragnione są pochwał i utwierdzenia swojej pozycji w grupie rówieśniczej, nie zawsze życzliwej dla dzieci z problemami artykulacyjnymi.

2. Historia przedsięwzięcia

Program został wdrożony pilotażowo w roku szkolnym 2003/2004 w czterech miejskich przedszkolach na terenie miasta Elbląga. Popularność przedsięwzięcia przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zapotrzebowanie przedszkoli na taka formę terapii było i jest ogromne, stąd program „LOGOPEDYCZNE HARCE” stanowi stały element oferty Poradni. Przez pierwsze trzy lata wdrażania programu przeprowadzałyśmy ankietę ewaluacyjną wypełnianą przez rodziców i wychowawców dzieci biorących udział w naszym programie. W ten sposób zebrałyśmy rzetelny materiał, który posłużył do wnikliwej analizy naszych działań. Pozwoliło to   obiektywnie spojrzeć na sens takiej formy logoterapii, przede wszystkim czy przyniosła ona efekty w postaci podniesienia kompetencji językowych dzieci. Liczne pozytywne opinie utwierdzają nas w słuszności podjętych działań. Propozycja wciąż cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem. Logopedzi pracujący w placówkach uważają nasze wsparcie za bardzo pomocne, gdyż najczęściej ilość indywidualnej terapii logopedycznej na terenie przedszkola jest niewystarczająca.Wyniki ewaluacji wewnętrznej dokonanej w roku szkolnym 2015/2016 potwierdziły wysoką jakość przedsięwzięcia.

3. Rady i wskazówki

Pozyskana wiedza dotycząca rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym i problemów z nim związanych stawia przed nami coraz to nowe wyzwania. W 2012 r. dostosowałyśmy nasz projekt „LOGOPEDYCZNE HARCE” do dzieci 5-letnich, gdyż one realizowały, niejednokrotnie z powodzeniem, program przygotowania przedszkolnego. Modyfikacja metod i form oddziaływań pozwoliła na osiągniecie w tym obszarze satysfakcjonujących nas efektów.

Wraz z zakończeniem realizacji opisanej poniżej innowacji pedagogicznej Kompleksowa, przesiewowa diagnoza ryzyka dysleksji – innowacja pedagogiczna, po rozpoznaniu zainteresowania szkół badaniami przesiewowymi. w roku szkolnym 2016/2017 przystąpiliśmy do realizacji w szkołach tego typu badań. Nasza oferta polega na zebraniu od rodziców pierwszoklasisów – za ich zgodą, informacji na temat tego, jak funkcjonuje dziecko. Zebraniu informacji służy kwestionariusz prof. Marty Bogdanowicz. Dane opracowywane są przez specjalistów – pedagogów z Poradni nr 2 i przedstawiane rodzicom oraz nauczycielom. Rodzice mają możliwość uzyskania informacji o sposobach wspierania rozwoju dziecka poprzez zabawy i różne aktywności dostosowane do obszaru, w którym ujawnia sie problem mogący, przy braku wsparcia, utrudniać naukę czytania i pisania. Nauczyciele ukierunkowywani są na prcę korekcyjno – kompensacyjną na rzecz dzieci zagrożonych dysleksją. Wskazywane są też potrzeby w zakresie pogłębienia diagnozy psychologczno – pedagogicznej, co na wniosek rodzica realizuje Poradnia. Naszw działania mają na celu wsparcie dzieci oraz szkół w identyfikacji ryzyka dysleksji oraz w adekwatnym ukierunkowaniu pracy korekcyjno – kompensacyjnej.

Kompleksowa, przesiewowa diagnoza ryzyka dysleksji – innowacja pedagogiczna

We wrześniu 2014 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Elblągu przystąpiła do wdrażania nowego rozwiązania o charakterze diagnostycznym ukierunkowanego na wczesne rozpoznawanie ryzyka dysleksji. Przedsięwzięcie zgłosiliśmy jako innowację pedagogiczną – zostało ono umieszczone w Rejestrze innowacji Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Zainteresowanie udziałem w innowacji zgłosiło siedem szkół podstawowych z rejonu Poradni nr 2:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu,
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu,
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu,
 • Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu,
 • Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu,
 • Szkoła Podstawowa w Milejewie,
 • Szkoła Podstawowa w Pogrodziu,

a także, zachęcona przez panią Elżbietę Parzych – Kurkiewicz, Szkoła Podstawowa w Łęczu

Nasze przedsięwzięcie bazuje na modelu postępowania diagnostycznego prof. Marty Bogdanowicz, który przewiduje ocenę zagrożeń niepowodzeniem szkolnym u dzieci we wczesnym okresie edukacji:

 • od określenia gotowości szkolnej, potwierdzonej diagnozą przedszkolną,
 • poprzez identyfikację ryzyka dysleksji, dysgrafii i dysortografii na poziomie klas I-III,
 • pokliniczne, zakończenie wydaniem opinii, zdefiniowanie specyfiki trudności w uczeniu się.

Koncentrujemy się na okresie edukacji wczesnoszkolnej. Badaniami obejmujemy całe roczniki dzieci z klas pierwszych z roku szkolnego 2014/2015. Do analizy uzyskanych w toku badania wyników zaprosiliśmy studentów kierunków pedagogicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu pod opieką dr Iwony Kijowskiej, zastępcy dyrektora Wydziału Pedagogicznego PWSZ.

W ramach innowacji, poza realizacją diagnozy przesiewowej, przewidujemy także:

 • Pogłębione badania dzieci, które wykażą zagrożenie dysleksją.
 • Ukierunkowanie – w oparciu o wyniki diagnozy, procesów terapeutycznych organizowanych na rzecz dzieci.
 • Upowszechnianie wśród nauczycieli idei diagnozy szkolnej oraz możliwości wykorzystania na ten cel dostępnych narzędzi diagnostycznych.
 • Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o zagrożeniach uwarunkowanych zaburzeniami rozwoju funkcjo percepcyjno – motorycznych oraz o możliwościach wspierania we własnym zakresie rozwoju dzieci.
 • Wsparcie terapeutyczne dzieci o wysokim ryzyku dysleksji.

W szkołach stworzone zostaną bazy danych wyszczególniające osiągnięcia i problemy rozwojowe dzieci oraz informacje o udzielonych formach pomocy.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015 wspólnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Elblągu przystąpiliśmy do wdrażania innowacji pedagogicznej „Mądry start w dziecięcy świat”, która ma na celu zapewniania pomocy i wsparcia dzieciom od urodzenia oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Przed opracowaniem naszego przedsięwzięcia zebraliśmy w żłobkach i przedszkolach informacje o pożądanym zakresie oraz oczekiwanych formach wsparcia. Na tej podstawie, a także posiłkując się wiedzą uzyskiwaną dzięki bieżącej współpracy z przedszkolami ustaliliśmy, że skoncentrujemy nasze wysiłki na działaniach psychoedukacyjnych, poszerzających kompetencje wychowawcze a także umiejętności wspierania wszechstronnego rozwoju najmłodszych dzieci przez ich rodziców i opiekunów.

W efekcie szczegółowej analizy treści ankiet wyodrębniliśmy obszary problemowe oraz indywidualne oczekiwania respondentów dotyczące form i zakresu wsparcia. Na tej podstawie sformułowane zostały dwa warianty oferty. Każdy z nich jest odrębną ścieżką realizacji wspólnie zredagowanych przez poradnie celów przedsięwzięcia.

Innowacja „Mądry start w dziecięcy świat” prowadzona jest w roku szkolnym 2014/2015, od września 2014 r. do maja – czerwca 2015 r. Zajęcia ujęte w bloki tematyczne są realizowane w każdej z zainteresowanych współpracą placówek na jej terenie w okresie trzech miesięcy, w oparciu o kontrakt zawarty między poradnią a placówką. W efekcie zapewniamy rodzicom i opiekunom dzieci między drugim a trzecim rokiem życia, uczęszczającym do żłobków, klubów dziecięcych oraz przedszkoli możliwość skorzystania z kontaktu z psychologiem logopedą i pedagogiem – terapeutą integracji sensorycznej.

Zakończenie wdrażania naszej innowacji przewidujemy na okres, w którym organizowane będą Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny. Dlatego też planujemy, formą podsumowującą przedsięwzięcie „Mądry start w dziecięcy świat” będzie seminarium poświęcone wybranym problemom wspierania małych dzieci, adresowane do wszystkich zainteresowanych rodziców.

Mądry start w dziecięcy świat – prezent dla dorosłych w przeddzień Dnia Dziecka

W sobotę, 30 maja 2015 r., w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, odbyła się konferencja adresowana do rodziców i opiekunów małych dzieci. Tytuł konferencji Mądry start w dziecięcy świat miał zwrócić uwagę na znaczenie wczesnego okresu życia dziecka dla dalszego rozwoju, stać się przyczynkiem do refleksji dorosłych nad tym, w jaki sposób wspólnie z dzieckiem przeżywają ten, jakże ważny i jak szybko przemijający, czas.

Treści przedstawione podczas konferencji, zarówno w ramach wykładów wygłoszonych przez zaproszonych gości: specjalistę integracji sensorycznej, panią Ewę Romanik z Gdańska i przez lekarza pediatrę doktora Juranda Orlikowskiego, jak i podczas zajęć warsztatowych, były odpowiedzią na spostrzeżenia z przeprowadzonej w mijającym roku szkolnej przez elbląskie poradnie psychologiczno – pedagogicznej innowacji. Dzięki spotkaniom z rodzicami małych dzieci i ich opiekunami odbywającym się w żłobkach i przedszkolach dostrzeżono bowiem, że rodzice i opiekunowie poszukują wiedzy o procesach rozwojowych, chcą potwierdzenia, czy rozwój dzieci przebiega prawidłowo, rozwiania obaw doświadczanych w związku ze wzrastaniem dzieci oraz ukierunkowania jak postępować, gdy coś w rozwoju dziecka jest nie tak. Potrzebują też pomysłów na to, w jaki sposób kreatywnie, twórczo, i „prorozwojowo” spędzać czas z małym dzieckiem, aby czas ten dawał satysfakcję zarówno dzieciom, jak też opiekunom. Oczekują ukierunkowania postaw przejawianych wobec dzieci, co w dzisiejszym wielowątkowym, dynamicznym, pełnym zmian i różnych zawirowań świecie nie zawsze jest kwestią prostej decyzji, że tak czy inaczej – jako człowiek dorosły, będę postępował. Wskazują również na potrzebę pomocy rodzicom w określaniu ich własnych potrzeb, co z psychologicznego punktu widzenia ma ogromne znaczenie dla mądrego wychowywania dziecka.

Zainteresowanie, z jakim spotkała się konferencja i warsztaty (w gościnnych progach PWSZ w Elblągu pojawiło się niemal 1200 osób) wskazuje, że pomysł, który zaproponowały poradnie, był trafny. Pytania kierowane do doktora Orlikowskiego pokazały, jak wiele jest wątpliwości i jak w dzisiejszych czasach potrzebne są autorytety. Zaangażowanie uczestników warsztatów z kolei skłania do refleksji, że elblążanie poszukują sposobów, by ich codzienność była mądrze przeżywanym czasem, warto więc wkładać wysiłek, by potrzeby te zaspokajać.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za udział w tym przedsięwzięciu.

Dobra praktyka
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu
Temat działania: „SŁUCHAM – MÓWIĘ – CZYTAM. Trening słuchowy”- program działań profilaktycznych
Zasięg działania: przedszkola na terenie Elbląga

Cele działania:

Przedszkole to czas intensywnego rozwoju dziecka w wielu sferach: społecznej, poznawczej, ruchowej. Jednak nadrzędnym celem edukacji przedszkolnej jest rozwijanie u dziecka umiejętności potrzebnych do podjęcia nauki szkolnej.

Mając na uwadze gotowość dziecka do nauki czytania i pisania, został stworzony program, który ma pomóc rozwinąć i udoskonalić funkcje, niezbędne do osiągnięcia wyodrębnionych umiejętności.

Program w 2013 r. wpisany został do Rejestru innowacji pedagogicznych prowadzonego przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Adresaci programu:

Propozycja wprowadzenia programu dla dzieci przedszkolnych wyrosła z wieloletnich obserwacji i głębokiej potrzeby pomocy dzieciom na tym etapie edukacyjnym. Czasem działania prowadzone w przedszkolu dla całej grupy nie są w stanie wyeliminować drobnych odchyleń w rozwoju dziecka. Praca w mniejszej grupie i bardziej zindywidualizowana przynosi wymierne korzyści. Dlatego też powstał program będący propozycją cyklu dziesięciu spotkań dla dzieci 5 i 6 – letnich, który służy pomocą w przygotowaniu ich do opanowania umiejętności czytania i pisania, a tym samym niweluje ewentualne, późniejsze problemy szkolne.

Uzyskane efekty:

DZIECI:

– rozwinęły wrażliwość słuchową,

– udoskonaliły słuch fonemowy,

– rozwinęły analizę i syntezę słuchową,

– poprawiły artykulację,

– rozwinęły kompetencje językowe i komunikacyjne,

– wzbogaciły słownik,

– stały się bardziej aktywne, twórcze i empatyczne,

– lepiej koncentrowały się na bodźcach słuchowych,

– odczuwały radość ze stanu relaksu.

Bloki realizowane podczas każdych zajęć:

Blok I: Ćwiczenia przygotowujące i koncentrujące

1.ćwiczenia aparatu mowy: oddechowe i artykulacyjne

2.   ćwiczenia słuchowe:

rozpoznawanie dźwięków, powtarzanie dźwięków, ­   reagowanie na dźwięk

Blok II: Ćwiczenia percepcji słuchowej

­   zabawy z rytmami

­   zabawy z rymami

­   analiza i synteza słuchowa

Blok III: Ćwiczenia rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne

Blok IV: Ćwiczenia relaksacyjne

Realizacja programu

Program został wpisany do Oferty Poradni Psycholoigczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu w 2013 r. po przeprowadzeniu pilotażu. W roku szkolnym 2013/2014 realizowany był w elbląskich przedszkolach nr 4 i 21, w roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolach „Bratek” i nr 21 oraz w 2015/2016 w Przedszkolu nr 18.

Kwalifikowanie dzieci do zajęć z zastosowaniem programu odbywa się poprzez badania przesiewowe. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na terenie przedszkola.

Istotnym elementem prowadzonych zajęć jest rozwijanie percepcji słuchowej poprzez różnego rodzaju zabawy z rymami, rytmami, które są powiązane niejednokrotnie
z ćwiczeniami ruchowymi i muzycznymi. Na koniec zajęć prowadzone są ćwiczenia relaksacyjne, które początkowo, podczas pierwszych zajęć z dziećmi stanowią dość dużą trudność zwłaszcza dla dzieci nadruchliwych – prowadzone systematycznie i konsekwentnie przyczyniają się do poprawy w zakresie umiejętnego koncentrowania się dzieci oraz do wyciszania i likwidowania napięć emocjonalnych.

Obserwacja funkcjonowania dzieci podczas zajęć dowodzi, że zajęcia odbierane są przez dzieci przede wszystkim jako dobra, zorganizowana według pewnych reguł, zabawa w grupie. Stopniowo w każdej grupie dostrzega się, że dzieci nabierają śmiałości, stają się bardziej otwarte i oczywiście rozwijają wrażliwość słuchową, słuch fonemowy, udoskonalają artykulację oraz zdolności komunikacyjne i kompetencje językowe.

Sprawdzian zdobycia powyższych umiejętności prowadzony jest poprzez zastosowanie wybiórczego badania pedagogiczno – logopedycznego o wyższym stopniu trudności aniżeli badanie początkowe, na podstawie którego odbywała się kwalifikacja dzieci do udziału w programie. Niektóre dzieci kierowane są również po diagnozę – są badane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu, gdzie weryfikuje się wyniki badań wybiórczych przy zastosowaniu testów wystandaryzowanych.

Na koniec cyklu zajęć przeprowadzane są indywidualne spotkania z rodzicami,w trakcie których rodzice otrzymują informacje o funkcjonowaniu swojego dziecka oraz opracowane dla każdego z dzieci ćwiczenia do kontynuowania oddziaływań wspierających rozwój we własnym zakresie, w domu.

Program jako element działań wspierających pracę przedszkoli zyskuje wysokie noty zarówno od nauczycieli, jak też rodziców dzieci objętych stymulacją, co potwierdziły badania ewaluacyjne przeprowadzone w ramach nadzoru pedagogicznego.

Autorki:

Magdalena Angielczyk, logopeda – neurologopeda

Małgorzata Wiśniewska, pedagog – terapeuta pedagogiczny

Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery zaplanowano w terminie od 19 do 25 października 2015r. Przedsięwzięcie poprzedziła konferencja pn. „Planuj karierę i pracuj bezpiecznie, która odbyła się 12 października 2015 r. i której gospodarzami byli Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Zdzisław Szczepkowski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Marek Walczak.

Na konferencję zaproszono 70 instytucji Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego, w tym nas – Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Elblągu. Jako podmiot aktywnie działający z Pakcie postanowiliśmy zaangażować się w proponowaną przez WUP akcję edukacyjną.

W dniach 20 i 22 października w dwóch elbląskich szkołach ponadgimnazjalnych a także w innych podmiotach, które zainteresowane są tematyką, odbyły się spotkania edukacyjne adresowane do młodzieży. Poradnię nr 2 reprezentowała doradca zawodowy, pani Beata Ragin.

Szkolenia tematycznie wiążą się z obchodami Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i wpisują w założenia Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi obchodzonego 18 października.

W ramach OTK, którego tegorocznym hasłem przewodnim jest „Poznaj swojego doradcę kariery” zaproponowaliśmy też uczniom szkół elbląskich poznanie zasad działania doradcy pracującego w poradni. Z wizytą w naszej placówce byli uczniowie gimnazjów. Informacji o działaniach z zakresu doradztwa udzilały panie Beata Ragin i Izabela Pyszkowska.

Liczymy, że ich zainteresowanie pracą doradców będzie przyczynkiem do rozważań nad mądrymi wyborami zawodowymi.

Tradycją Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego jest coroczna organizacja Dni Informacyjnych na Warmii i Mazurach. W ramach tego projektu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu przygotowała prelekcje dla młodzieży kończącej szkoły zawodowe i wstępującej na rynek pracy w roku 2015.

Przyczynkiem do przeprowadzenia cyklu spotkań była Konferencja Inaugurująca Dni Informacyjne na Warmii i Mazurach „Nowe perspektywy na rynku pracy”, która została zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie i odbyła się dnia 15.10.2014 r.

Podczas spotkań z młodzieżą pani Beata Ragin – pedagog i doradca zawodowy naszej poradni przedstawiła najważniejsze informacje wynikające ze zmian w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy w zakresie wsparcia osób młodych do 30 roku życia. Zaprezentowane zostały nowe formy pomocy, takie jak: bony stażowe, bony zatrudnieniowe, bony szkoleniowe oraz bony na zasiedlenie.

Kolejną przedstawioną formą wspierania młodych bezrobotnych, która zyskała nową wersję jest wsparcie w postaci pożyczek dla osób planujących otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Jako ostatni obszar zaprezentowany został EURESS. EURESS jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia, której zadaniem jest swobodny przepływ pracowników
w Unii Europejskiej. Nowością w tym programie ma być poszerzenie współpracy o niepubliczne instytucje, które zajmują się pośrednictwem pracy.

Spotkania z uczniami, w ramach Dni Informacyjnych Warmii i Mazur odbyły się w następujących szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach: Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych oraz Bursie Szkolnej Nr 3.

Prelekcje zaciekawiły młodzież, z informacji zwrotnych wynika, że uczniowie uznali zaprezentowane treści za ważne i użyteczne. Podczas spotkań pojawiały się liczne pytania, które były implikacją do dalszych rozmów, a część z uczniów zdecydowała się na skorzystanie z porad doradczych na terenie poradni.

Skip to content