Działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu w roku szkolnym 2018/2019

 1. Cele i zadania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu określa § 2 Statutu Poradni, który dostępny jest na stronie internetowej www.poradnia2elblag.pl.
 2. Oferta na rok szkolny 2018/2019  prezentuje propozycje działań adresowanych do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, nie wyklucza innych działań z obszaru pomocy psychologiczno – pedagogicznej, które mają wesprzeć szkoły i placówki.
 3. W ofercie nie są ujęte diagnozy dzieci i młodzieży zmierzające do wydania orzeczeń
  i opinii, formy konsultacyjne ani też działania terapeutyczne: terapia psychologiczna pedagogiczna, logopedyczna.
 4. Obowiązuje zasada pisemnego wnioskowania o oczekiwaną formę wsparcia. Poza zwykła formą wniosek można złożyć wysyłając go na adres e-mail Poradni: ppp2@elblag.eu.  
 5. W przypadku ubiegania się o diagnozę również niezbędne jest złożenie wniosku – aktualne wzory dostosowane do wymagań prawnych znajdują się na stronie internetowej Poradni w zakładce DRUKI DO POBRANIA. Tam też znajdują się wzory informacji  
  o uczniu – przygotowane z ukierunkowaniem na konkretny problem dziecka. Informacja dołączana jest do wniosku.
 6. W sytuacji objęcia dziecka pomocą terapeutyczną (co następuje po ustaleniu zakresu potrzeb dziecka oraz działań zapewnionych dziecku w środowisku)  informujemy o tym szkołę/ placówkę, rodzic i terapeuta w Poradni zobowiązani są podpisać kontrakt organizujący współpracę, w którym ujęta jest m.in. wzmianka o współdziałaniu Poradni ze szkołą. Informacja o zakończeniu terapii również jest kierowana do szkoły/ placówki.
 7. Zasadą jest, że opiekę na szkołą/ placówką powierza się jednemu specjaliście reprezentującemu Poradnię. Ponadto szkołom i placówkom zapewnia się dodatkowe wsparcie logopedy (w przedszkolach i szkołach podstawowych) i doradcy zawodowego ( w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych).

Opieka nad szkołami i placówkami polega w szczególności na:

1) Zapewnianiu przez specjalistę z Poradni nr 2 wskazanego do współpracy pomocy w rozpoznawaniu potrzeb szkoły/placówki wymagających wsparcia Poradni.

2) Koordynowaniu współpracy między Poradnią a szkołą/placówką, w tym zapewnianiu dostępu do informacji, udzielaniu pomocy w doborze odpowiadających potrzebom form wsparcia oferowanych przez Poradnię.

3) Doraźnym określaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży ze szkoły/placówki.

4) Organizowaniu i zapewnianiu konsultacji i porad.

5) Udziale w spotkaniach nauczycieli, wychowawców i specjalistów, w zespołach wychowawczych, w zebraniach rad pedagogicznych, w spotkaniach z rodzicami wg zapotrzebowania.

6) Pomocy w opracowaniu programów działań, indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych i innych.

7) Gromadzeniu informacji o współpracy w ciągu roku szkolnego ze szkołą/placówką powierzoną opiece specjalistycznej; prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomocy na rzecz szkoły/placówki zapewnianej przez poradnię.

Jednym z zdań Poradni jest kompleksowa diagnoza potrzeb szkół i placówek. Ideę i zasady kompleksowej diagnozy prezentujemy w zakładce KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE… Zachęcamy też do uczestnictwa w ofercie sieci tematycznych.

Z uwagi na propagowanie przez Poradnię idei ochrony dzieci przed przemocą wypracowany został osobny zakres tematyczny pomocny w pracy na rzecz bezpieczeństwa – propozycje dostępne są w zakładce CHRONIMY DZECI. Zapewniamy też pomoc szkołom i placówkom zainteresowanym certyfikacją w ramach programu „Chronimy dzieci”, który pomocny jest  w systemowej, kompleksowej działalności działalność profilaktycznej i edukacyjnej.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w każdy czwartek od godziny 8.30.

 KOORDYNATORZY + pomoc specjalistyczna

Rok szkolny 2022-2023

PRZEDSZKOLAKoordynator współpracy przedszkola z poradniąPomoc logopedyczna
Przedszkole Nr 4 
w Elblągu
Dominika Karpińska-Czurak  Magdalena Angielczyk
Przedszkole Nr 6 w ElbląguMarta Słoniecka – PiotrowskaMarzena Karman
Przedszkole „Wiki”
w Elblągu
Beata WesołowskaAnetta Krajewska
Przedszkole  „Bajka” 
w Elblągu
  Anna Leibner – ZiębaMagdalena Angielczyk
Przedszkole Nr 11 
w Elblągu
Beata Wesołowska  Marzena Karman
Przedszkole Nr 15 
w Elblągu
Anna Lassmann  Magdalena Angielczyk
Przedszkole Nr 18 
w Elblągu
Karolina Ujazda  Magdalena Angielczyk
Przedszkole Nr 21 
w Elblągu
Małgorzata Wiśniewska  Marzena Karman
Przedszkole  „Bratek” 
w Elblągu
  Barbara Kaleta-BiegajewskaMagdalena Angielczyk
Przedszkole Nr 23 w ElbląguMarta Słoniecka – PiotrowskaAnetta Krajewska
Przedszkole Nr 24 
w Elblągu
Marta Ulanowska  Anetta Krajewska
Przedszkole w Milejewie  Beata Wesołowska  Marzena Karman    
Przedszkole w TolkmickuElżbieta Parzych – KurkiewiczAnetta Krajewska
Przedszkole  „Mały Geniusz” w ElbląguDominika Karpińska-Czurak  Anetta Krajewska
Przedszkole  „Muchomor”
w Elblągu
Elżbieta Parzych – Kurkiewicz  Marzena Karman
Przedszkole „Balonik” w ElbląguDominika Karpińska-Czurak  Magdalena Angielczyk
Punkt Przedszkolny „Safari”Dominika Karpińska-Czurak  Marzena Karman
Przedszkole „Jedyneczka”Elżbieta Parzych – Kurkiewicz  Marzena Karman
Przedszkole „Piekarczyk”Małgorzata Wiśniewska    Magdalena Angielczyk  
Przedszkole „Mozaika”Anna Lassmann  Anetta Krajewska  
Przedszkole „MieszkoI”Elżbieta Parzych – Kurkiewicz  Marzena Karman  
Punkt Przedszkolny w ŁęczuElżbieta Parzych – Kurkiewicz  Marzena Karman  
Punkt Przedszkolny przy SOSW Nr 1 w ElbląguKarolina UjazdaMagdalena Angielczyk:
SZKOŁY PODSTAWOWEKoordynator współpracy szkoły 
z poradnią
Pomoc logopedycznaOpieka doradcy zawodowego
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Elblągu  Paulina Niziurska-FudymaAnetta KrajewskaBeata Ragin
Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu  Paulina Niziurska-Fudyma  Magdalena AngielczykIzabela Pyszkowska
Szkoła Podstawowa Nr 6  w Elblągu  Małgorzata ZabiełłoMarzena KarmanIzabela Pyszkowska
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Elblągu  Elżbieta Krupska  Anetta KrajewskaBeata Ragin
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Elblągu  Elżbieta Krupska  Marzena KarmanBeata Ragin
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Elblągu  Urszula ŁopaciukMagdalena 
Angielczyk
Izabela Pyszkowska
Szkoła Podstawowa Nr 15 w ElbląguAnna Lassmann  Magdalena AngielczykIzabela Pyszkowska
Szkoła Podstawowa Nr 18 w ElbląguMarta Ulanowska  Anetta KrajewskaIzabela Pyszkowska
Szkoła Podstawowa Nr 19 w ElbląguBarbara Kaleta-BiegajewskaMarzena Karman  Beata Ragin
Szkoła Podstawowa 
w Pogrodziu
Elżbieta Parzych – KurkiewiczMarzena Karman  Beata Ragin
Szkoła Podstawowa 
w Łęczu
Elżbieta Parzych – KurkiewiczMarzena Karman  Beata Ragin
Szkoła Podstawowa 
w  Milejewie
  Katarzyna Małkiewicz  Magdalena AngielczykIzabela Pyszkowska  
Szkoła Podstawowa 
w Tolkmicku
Marta Słoniecka–PiotrowskaMagdalena Angielczyk  Beata Ragin
Szkoła Podstawowa 
w Suchaczu
Małgorzata WiśniewskaAnetta Krajewska  Izabela Pyszkowska
Szkoła Podstawowa w NowakowieAnna Leibner – ZiębaMagdalena AngielczykIzabela Pyszkowska
Szkoła Podstawowa  Montessori 
w Elblągu
Karolina UjazdaAnetta Krajewska  Beata Ragin
Szkoła Podstawowa   REGENT w ElbląguKarolina UjazdaAnetta KrajewskaIzabela Pyszkowska
  SZKOŁY PONADPODSTAWOWE, INNE PLACÓWKIKoordynator współpracy szkoły/ placówki
z poradnią
LogopedaDoradca zawodowy
Zespół Szkół Gospodarczych w ElbląguIzabela PyszkowskaIzabela Pyszkowska
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w ElbląguBeata RaginBeata Ragin
Zespół Szkół Muzycznych w ElbląguMałgorzata ZabiełłoMagdalena AngielczykIzabela Pyszkowska
ZS Techniczno – Informatycznych w ElbląguPaulina Niziurska-FudymaBeata Ragin
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ElbląguElżbieta KrupskaBeata Ragin
Bursa Szkolna nr 3 w ElbląguWojciech Rudnicki
DPS w ElbląguUrszula ŁopaciukMagdalena Angielczyk
SOSW nr 1 w ElbląguWojciech RudnickiMagdalena AngielczykBeata Ragin
MOW w Kamionku Wlk.Marta UlanowskaBeata Ragin

DZIAŁANIA REALIZOWANE NA TERENIE SZKÓŁ I PLACÓWEK:

 1. Poradnictwo indywidualne dla pracowników pedagogicznych, opiekunów, rodziców.
 2. Konsultacje specjalistyczne po obserwacji diagnozującej dziecka, grupy, klasy.
 3. Udział specjalistów w spotkaniach Zespołów Interdyscyplinarnych oraz zespołów wychowawczych.
 4. Zajęcia edukacyjne adresowane do nauczycieli, wychowawców, opiekunów, rodziców w ramach następującej tematyki:

1) Konwencja Praw Dziecka jako ochrona i zabezpieczenie dóbr najmłodszego pokolenia – realizujący: Małgorzata Zabiełło (psycholog), Małgorzata Wiśniewska (pedagog)

2) Przemoc rówieśnicza – realizujący: Małgorzata Zabiełło (psycholog), Katarzyna Małkiewicz (psychoterapeuta, psycholog)

3) Krzywdzenie dziecka – rodzaje, objawy, interwencja – realizujący: Marta Ulanowska

4) Zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Cyberprzemoc. – realizujący: Joanna Żbikowska (pedagog); Wojciech Rudnicki (psycholog)

5) Ryzykowne zachowania seksualne u młodzieży. – realizujący: Marta Ulanowska

6) Jestem kobietą, jestem mężczyzną. Przygotowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową do okresu dojrzewania – realizujący: Urszula Łopaciuk

7) Dorośli czy wieczne dzieci. Specyfika zachowań psychoseksualnych osób z niepełnosprawnością umysłową. – realizujący: Urszula Łopaciuk

8) Handel ludźmi – zagrożenia. – realizujący: Beata Ragin (pedagog), Izabela Pyszkowska (pedagog)

9) Praca z dzieckiem, które doznało krzywdzenia. – realizujący: Marta Ulanowska

10) Nauczyciel jako interwent oraz osoba wspierająca dziecko i rodzinę w sytuacjach kryzysowych. – realizujący: Marta Ulanowska

11)  Praca z dziećmi przejawiającymi niepożądane, ryzykowane zachowania seksualne. – realizujący: Marta Ulanowska

 1. Zajęcia edukacyjne adresowane do dzieci, uczniów, podopiecznych w ramach następującej tematyki:

1) Konwencja Praw Dziecka jako ochrona i zabezpieczenie dóbr najmłodszego pokolenia. – realizujący: Małgorzata Zabiełło (psycholog), Małgorzata Wiśniewska (pedagog)

2) Przemoc fizyczna i psychiczna. Sposoby reagowania w sytuacjach trudnych. – realizujący: Anna Lassmann (pedagog), Marta Słoniecka – Piotrowska (psycholog)

3) Zmieniamy się z wiekiem. O bezpiecznym dojrzewaniu i dorastaniu. – realizujący: Urszula Łopaciuk (psycholog); adresaci: uczniowie młodsi lub z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

4) Mądry start w intymny świat – o zdrowiu i bezpieczeństwie w relacjach intymnych. – realizujący: Urszula Łopaciuk (psycholog); adresaci: uczniowie starsi

5) Ryzykowane zachowania seksualne we współczesnym świecie. –  realizujący: Marta Ulanowska

6) Zapobieganie przemocy rówieśniczej. – realizujący: Małgorzata Zabiełło (psycholog), Małgorzata Wiśniewska (pedagog)

7) Prawidłowa komunikacja w zespole klasowym -dlaczego tak wiele od niej zależy. – realizujący: Izabela Pyszkowska

8) Zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie. Cyberprzemoc. – realizujący: Joanna Żbikowska (pedagog); Wojciech Rudnicki (psycholog)

9) Handel ludźmi – zagrożenia. – realizujący: Beata Ragin (pedagog), Izabela Pyszkowska (pedagog)

10) Moje granice – zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-III dotyczące bezpieczeństwa, wzajemnego poszanowania własnych granic  realizacja: Anna Leibner – Zięba, M. Słoniecka – Piotrowska (2 godz. lekcyjne).

DZIAŁANIA REALIZOWANE W SIEDZIBIE PORADNI:

 1. Poradnictwo indywidualne adresowane do pracowników pedagogicznych, opiekunów oraz rodziców.
 2. Konsultacje po obserwacji dziecka, grupy na terenie placówki oświatowej. – adresaci: rodzice, opiekunowie, nauczyciele.
 3. Konsultacje terapeutyczne adresowane do rodziców, opiekunów dzieci. Wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych, problemowych.
 4. Psychoterapia.
 5. Interwencja kryzysowa.
 6. Trening kompetencji rodzicielskich. 
 7. Zajęcia wg programu „Trening pewności siebie” dla uczniów po przemocy rówieśniczej.
Skip to content