Promocja szkolnictwa branżowego

W dniu 18 lutego 2020 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu odbyło się seminarium promujące kształcenie branżowe. Organizatorami spotkania, na które zaproszono pracodawców, przedstawicieli instytucji rynku pracy, instytucji wspierających szkoły i placówki, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów byli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Prezydent Elbląga.

W ramach spotkania przedstawiono zostały podstawy prawne działań doradczych: prelegentka, Pani Małgorzata Wendorff- Karólewska z Bartoszyc uczyniła to z wielką swadą, czyniąc treści przejrzystymi i przyjaznymi dla wszystkich słuchaczy.

Kolejny prelegent, Pani Krystyna Grochowska, kierownik kształcenia zawodowego z jednej ze szkół elbląskich, podjęła kwestię trafności uczniowskich decyzji edukacyjno-zawodowych. Zgłosiła postulat poszerzenia współpracy szkół podstawowych w procesie doradczym z rodzicami uczniów na rzecz uwzględniania przy wyborze zawodu nie tylko aspiracji i marzeń dziecka o szkole i zawodzie, ale też jego zdrowia i osobowości.

Pani Agnieszka Rańcia z firmy Meble Wójcik, a następnie Pani metodyk Anna Więckowska ukazały wagę osobistego poznania świata pracy przez młodzież, co umożliwiają wycieczki zawodoznawcze. Obie panie proponowały realizację tego zadania w ramach projektu „Laboratorium. Mój profil”.

Ofertę wsparcia szkół przez różne placówki i instytucje zaprezentowała Pani Anna Stoltmann-Stefaniak z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu, koordynująca w Elblągu wspomaganie doradców zawodowych. W ramach swojego wystąpienia Pani Koordynator przywołała wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi!” – wskazała na wnioski z ankiet przeprowadzonych w kl. I szkół zawodowych w roku szkolnym 2018/2019.

W kolejnym punkcie przedstawicielka Cechu Rzemiosł Różnych, Pani Anna Małecka, zaprezentowała specyfikę i korzyści  dualnego systemu nauczania, gdzie uczeń odbywa praktyki u rzemieślnika, a także informacje o umowach tego dotyczących i  na temat uzyskiwanego statusu czeladnika.

Pani Dorota Bajor, dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, multimedialnie, bo z wykorzystaniem filmu, pokazała dostępne uczniom warianty kształcenia zawodowego, a także trendy na rynku pracy, ofertę elbląskich szkół zawodowych oraz szereg kwestii formalnych związanych z rekrutacją i edukacją zawodową.

Na zakończenie Panie wizytator Joanna Poźnikiewicz i Beata Kulesza, zwracając uwagę na potrzebę zmian strukturze, organizacji i w myśleniu o kształceniu zawodowym, dokonały zaprezentowały informacje o szkolnictwie branżowym II stopnia, szkołach policealnych i kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Seminarium było nie tylko świetną sposobnością poszerzenia i uporządkowania wiedzy o sprawach bieżących, a także okazją do dyskusji i dywagacji tematycznych, które wzmocniono niespodzianką: możliwością odbycia wycieczki zawodoznawczej po nowych obiektach elbląskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Skip to content