Wizyta w wielkiej brytanii

Będąc w szkołach i placówkach brytyjskich miałyśmy nie tylko sposobność poznać, jak są one zorganizowane. Opowiadałyśmy też o tym, jak w Polsce działa pomoc psychologiczno – pedagogiczna, w jaki sposób zapewniamy wsparcie rodzinie. M.in. w procesie wychowania i przeciwdziałamy zjawiskom powodującym wykluczenie społeczne.

Przedstawiając informacje oczywiście opowiadałyśmy o naszej poradni. Wskazywałyśmy na główne zadania specjalistów pracujących w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym.

Oto treść naszej prezentacji:

1.Duties and responsibilities of the specialists at The Psychological and Counselling Centre no 2 in Elblag. Its workers are licenced psychologists, pedagogues, professional counsellors and speech therapists.

Psychologists’ duties include examination of children and teenagers, checking their cognitive capabilities, motivation and emotional functioning. Psychologists together with other specialists prepare opinions and assessments as well as define tips for both teachers and parents.

The PCC organises and carries out various types of individual and group help for teachers, pupils and parents such as ability trainings, psycho-educational therapies and counselling.

Pedagogues’ duties are to examine pupils’ school abilities and skills such as reading, writing and math calculation. They also run pedagogical therapies, sensory processing meetings or other workshops for children with adjusting difficulties.

Speech therapists are responsible for checking the state of children’s speech and organising individual and group speech therapies. Moreover, they take preventative actions against developing speech disorders as well as cooperates with student’s closest environment.

Professional counsellors advises in choosing proper educational and occupational choices. They help students overcome health problems, discuss advantages and disadvantages of each profession and introduces the students into labour market. Their duty is to meet parents and help their children choose proper education and career wisely.

Some spacialists carry an individual and group therapy for not only for parents, children and teachers but also for entire families. They take preventative actions, mediations, negotiations towards limiting developmental impairments. Professional counsellors try to initiate various forms of counselling methods to help schools and families overcome behavioural dysfunctions.

2.Psychological Counselling Centre no 2 in Elblag was founded on August 25th 1988. It was given its first name Educational- Vacational Centre no 2, and was placed in 3 Sucharskiego Street. Its first manager was Jan Polsakiewicz. The centre encompassed 11 schools and educational institutions from Elblag, Gronowo Elblaskie, Tolkmicko and Milejewo. On September 2nd 1993 Educational – Vacational Centre was recasted and given a new name by the school superintendent. Since then it has been called The Psychological Counselling Centre, and its range of operations has been widened to 32 educational institutions in boroughs of Elblag, Młynary, Tolkmicko and Milejewo.

The centre’s main achievements of that time include: organizing therapeutic winter holidays, consultation centres, a therapeutic dayroom, as well as organisation of all-Poland congress for professional counsellors.

In 1997 Małgorzata Zabiełło overtook the control of the institution and was in charge until 2002. Since 2000, the building at 30 Kosynierów Gdynskich street has been the premises of the PCC. From 2002 to 2012 Wojciech Rudnicki was the manager of the centre, and thanks to European Union’s financial support, it received new and modern diagnostic amenities. Moreover, it was equipped with technological devices and both new pedagogues and office workers were employed at that time. The range of available therapies increased greatly, resulting in actions regarding safety and social prevention. Since 2012 under the management of Joanna Żbikowska, the PCC has worked out and implemented innovative therapeutic, diagnostic and psychoeducational solutions.

The PCC also offers valuable substantive solutions including not only the diagnosis of sensory processing integration disorders, but also developmental assessments of small children. It organises conferences on various aspects of counselling therapies.

Zadania specjalistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu

W poradni pracują: psychologowie, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi.

Do zadań psychologa w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 w Elblągu należy prowadzenie badań psychologicznych dzieci i młodzieży. Rozpoznaje możliwości poznawcze, motywacje, funkcjonowanie emocjonalne Razem z innymi specjalistami opracowuje opinie i orzeczenia, określa wskazania dla nauczycieli i rodziców. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy (indywidualnej lub grupowej) dla uczniów, rodziców i nauczycieli, np. treningi umiejętności, zajęcia psychoedukacyjne, udziela porad.

Pedagog zajmuje się badaniem umiejętności szkolnych: czytania, pisania, liczenia. Pedagog organizuje terapię pedagogiczną, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia dla młodzieży z trudnościami w przystosowaniu się.

Logopeda prowadzi badania w celu ustalenia stanu mowy dzieci. Prowadzi terapie logopedyczne indywidualnej i w grupach dzieci. Podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, współpracuje z najbliższym środowiskiem ucznia.

Doradca zawodowy wspomaga wybory szkoły i zawodu. Pomaga uczniom z trudnościami zdrowotnymi, omawia zawody, przedstawia rynek pracy. Spotyka się z rodzicami, by wspomóc świadome wybory kierunku kształcenia i zawodu przez ich dzieci.

Niektórzy specjaliści prowadzą psychoterapię indywidualną lub grupową dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz dla całych rodzin. Podejmują działania interwencyjne, mediacje, negocjacje ukierunkowane na zminimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy wychowawczej w szkołach i rodzinach uczniów.

Skip to content