Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Elblągu

 
  C:\Users\Janusz\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif

 

POLITYKA OCHRONY DZIECI

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu

PREAMBUŁA

Istotą i naczelnym celem istnienia poradni psychologiczno – pedagogicznych jest dbanie o szeroko rozumiane DOBRO KAŻDEGO DZIECKA. W związku z czym jednym
z naczelnych zadań realizowanych przez pracowników naszej placówki jest niesienie dziecku pomocy we wszystkich obszarach jego rozwoju. Obejmuje to również reagowanie na wszelkie dostrzeżone przejawy przemocy, krzywdzenia zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Poradni, a także etyką zawodową i moralnością.

 

Rozdział I

Terminologia

 1. Pracownik Poradni to:

- osoba zatrudniona w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu (zwanej dalej Poradnią), na podstawie mianowania, umowy o pracę lub umowy zlecenia, zajmująca stanowisko pedagogiczne lub w charakterze pracownika administracji i obsługi,

- pracujący w Poradni z dziećmi stażysta, wolontariusz, student odbywający praktykę zawodową w okresie realizacji zawartych z dyrektorem Poradni porozumień lub umów.

 1. Dziecko - każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
 2. Opiekun dziecka - osoba uprawniona do reprezentowania dziecka, w szczególności
  jego rodzic lub opiekun prawny, rodzic zastępczy lub inna osoba uprawniona do reprezentacji dziecka na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu.
 3. Zgoda opiekuna dziecka - zgoda co najmniej jednego z opiekunów dziecka w sytuacji,
  gdy oboje posiadają pełne prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem. W sytuacji,
  gdy dziecko nie jest wychowywane w tzw. rodzinie pełnej, a oboje opiekunowie posiadają pełne prawa rodzicielskie, wskazana jest zgoda obydwojga opiekunów. W przypadku braku porozumienia między nimi należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy spornej przez sąd.
 4. Krzywdzenie dziecka:

5.1.PRZEMOC FIZYCZNA – celowe użycie siły fizycznej wobec dziecka, które powoduje
lub z dużym prawdopodobieństwem może spowodować uszczerbek na zdrowiu, zagrażać jego życiu, rozwojowi i godności.

5.2. PRZEMOC EMOCJONALNA – powtarzające się poniżanie, upokarzanie
i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości. Stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie sprostać. Wszelkie postawy i zachowania, które ranią emocjonalnie.

5.3. ZANIEDBYWANIE – niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych
i emocjonalnych dziecka przez opiekuna. Niezapewnianie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom.
W następstwie powodujące lub mogące powodować uszczerbek na zdrowiu dziecka
lub zaburzenie rozwoju psychicznego, moralnego lub społecznego.

5.4. PRZEMOC SEKSUALNA – włączenie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody, i/lub do której
z pewnością nie dojrzało rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób, i/lub która jest niezgodna z normami prawnymi lub obyczajami danego społeczeństwa. Przemoc
ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas. Wykorzystanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym oraz zachowań bez kontaktu fizycznego.

 1. CYBERPRZEMOC - przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Przykładem cyberprzemocy jest nękanie, straszenie, szantażowanie w sieci, rejestrowanie niechcianych filmów i zdjęć, publikowanie w internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego ośmieszających zdjęć, filmów, informacji, podszywanie się w sieci pod inną osobę.
 2. Zespół Interdyscyplinarny - utworzony przez organ samorządu terytorialnego zespół przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, służb kuratorskich, prokuratury, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.
 3. Zespół Pomocowy – zespół osób spotykający się celem rozwiązania problemów związanych z podejrzeniem krzywdzenia dziecka. Adekwatnie do potrzeb wynikających
  z indywidualnych sytuacji dziecka i rodziny w skład zespołu mogą wchodzić, oprócz pracowników poradni, na przykład: wychowawca, psycholog szkolny, pedagog szkolny, pracownik socjalny.
 4. Procedura Niebieskiej Karty – nazwa procedury podejmowanej i realizowanej przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku
  z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta A (według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”) przez osobę zgłaszającą problem przemocy w rodzinie
  i złożenie jej do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 5. Koordynator - wyznaczony przez dyrektora pracownik Poradni, sprawujący nadzór
  nad realizacją Polityki Ochrony Dzieci (zwanej dalej Polityką…) oraz monitorujący
  jej funkcjonowanie w placówce.  
 6. Dane osobowe dziecka - każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.
 7. Karta Indywidualna – zbiór dokumentów dotyczących dziecka zawierający jego dane osobowe, rejestr czynności, arkusze badań, wywiady z rodzicami, dokumentację dostarczoną przez rodziców, notatki z rozmów, itp.

Rozdział II

Zasady budowania pozytywnej relacji z dzieckiem korzystającym z usług Poradni

 1. Dziecko jest podmiotem wszelkich działań podejmowanych w Poradni, a jego bezpieczeństwo i komfort psychiczny celem nadrzędnym.
 2. Wszystkie dzieci w Poradni traktowane są z należną troską i uwagą, żadne dziecko nie jest dyskryminowane.  
 3. Pracownicy Poradni posiadają odpowiednią wiedzę, kompetencje zawodowe, w tym interpersonalne do nawiązania i utrzymania pozytywnego kontaktu
  z dzieckiem, w tym również umiejętności wspierania dziecka w sytuacjach dla niego trudnych, konfliktowych, stresujących oraz kryzysowych.
 4. Pracownicy Poradni zwracają się do dziecka po imieniu, zachowując spokojny ton oraz postawę nacechowaną życzliwością i akceptacją dziecka jako takiego.
 5. W komunikacji z dzieckiem (podczas badań, rozmów oraz prowadzonych zajęć) pracownikowi poradni nie wolno:
 6. wzbudzać w nim poczucia zagrożenia poprzez stosowanie np.: gróźb, wyzwisk, szantażu, krzyku, wrogiego tonu,
 7. upokarzać dziecka poprzez np.: złośliwe żarty, ironiczne komentarze, wyszydzanie,
 8. obniżać poczucia wiary w siebie i swoje możliwości u dziecka poprzez np.: nasiloną krytykę, porównywanie, przezwiska, wypominanie,
 9. ani w żaden inny sposób działać na szkodę dziecka.
 10. Kontakt fizyczny pracownika Poradni z dzieckiem możliwy jest tylko, gdy:
 11. wynika bezpośrednio ze stosowanych technik pracy diagnostycznej, terapeutycznej, psychoedukacyjnej lub warsztatowej,
 12. wymaga tego bezpośrednio pomoc dziecku (np. siadanie na krzesełku przy biurku),
 13. stanowi on odpowiedź na potrzeby emocjonalne dziecka, szczególnie młodszego
  (np. spontaniczne przytulenie się dziecka do dorosłego),
 14. zaistnieje sytuacja bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, która wymaga stanowczej interwencji wychowawczej, udzielenia pierwszej pomocy,
  czy też natychmiastowej ewakuacji z budynku.
 15. Niedopuszczalne są, ze strony pracownika poradni, jakiekolwiek zachowania
  o charakterze przemocy fizycznej (np.: popychanie, uderzenie) oraz seksualnej (np.: flirt, dwuznaczny żart).
 16. W sytuacji eskalacji zachowań trudnych u dziecka (np.: agresja fizyczna, wyrażane groźby wobec siebie lub innych, stopień pobudzenia dziecka uniemożliwia rzeczywisty kontakt
  z nim) na terenie Poradni:
 17. pracownik przede wszystkim zwraca się z prośbą do opiekuna o wyciszenie
  lub zdyscyplinowanie dziecka i po opanowaniu sytuacji, w razie takiej potrzeby, przekłada spotkanie na inny termin,
 18. jeżeli pomimo interwencji opiekuna wspartego przez specjalistę zachowania dziecka nadal zagrażają jemu samemu lub innym osobom wzywana jest pogotowie ratunkowe i/lub policja,
 19. w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np.: brak rzeczywistego kontaktu
  z dzieckiem, narastanie zachowań niebezpiecznych dla dziecka lub innych osób, brak możliwości usunięcia dziecka z miejsca, w którym przebywają inne dzieci) dopuszczalne jest użycie siły fizycznej polegającej na przytrzymaniu agresora
  w obecności osób trzecich.
 20. Pracownicy Poradni posiadają odpowiednią wiedzę, kompetencje zawodowe, w tym interpersonalne, by prawidłowo komunikować dziecku, że jego zachowanie w danej sytuacji (tj. podczas zajęć grupowych, indywidualnych) jest sprzeczne z zasadami społecznymi, przyjętym kontraktem, odbierające możliwość efektywnego korzystania z zajęć innym dzieciom, itp. Wykorzystywane w takich sytuacjach techniki wychowawcze służą wyłącznie stawianiu granic, motywowaniu do zadań, zmianie niepożądanego społecznie zachowania. W dyscyplinowaniu dziecka pracownikowi poradni nie wolno:
 21. upokarzać, poniżać, ośmieszać, wzbudzać poczucia wstydu, winy, krzyczeć
  lub w inny sposób wykorzystywać przewagi psychicznej,
 22. stosować kar fizycznych,
 23. izolować dziecko,
 24. uniemożliwiać realizacji podstawowych potrzeb fizjologicznych,
 25. dopuszczać się zachowań o charakterze seksualnym.
 26. Pracownicy Poradni nawiązują i utrzymują kontakt z dzieckiem tylko w ramach zajęć prowadzonych na terenie Poradni lub poza nią. Kontakt pracownika za pośrednictwem telefonu, sms-ów, e-maili, portali społecznościowych, itp. możliwy jest tylko z opiekunem dziecka.
 27. Pracownikom Poradni nie wolno transportować dzieci własnymi pojazdami. Dziecko należy zawsze przekazać pod opiekę opiekuna, chyba że wyrazi on na piśmie swoją wolę dotyczącą odebrania dziecka przez innego członka rodziny lub samodzielnego powrotu starszego dziecka do domu.

 

Rozdział III

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki RYZYKA krzywdzenia dzieci

 1. Pracownicy Poradni posiadają odpowiednią wiedzę i w toku wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka krzywdzenia dzieci pracownicy Poradni podejmują rozmowę z opiekunami dziecka, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując do skorzystania z pomocy.
 3. Pracownicy Poradni monitorują sytuację dziecka, wobec którego zidentyfikowano czynniki ryzyka jego krzywdzenia (m.in. poprzez rozmowy z dzieckiem, obserwacje, rozmowy opiekunami, rozmowy z pracownikami wspomagającymi ochronę dziecka),
  aż do stwierdzenia ich braku.

Rozdział IV

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

 1. Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci przez PRACOWNIKÓW PORADNI

1.1. Każdy kto zauważył, że dziecko jest krzywdzone przez pracownika Poradni, lub dowiedział się o tym od dziecka lub jego opiekuna, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym dyrektora Poradni, a w przypadku jego nieobecności, osobę odpowiedzialną za realizację Polityki … w Poradni ( czyli koordynatora). Powiadomienie to przyjmowane jest na piśmie.

1.2. Dyrektor niezwłocznie rozpoznaje sytuację osobiście i sporządza notatkę służbową.  

1.3. Dyrektor Poradni, w obecności koordynatora oraz świadka (innego pracownika Poradni), prowadzi rozmowę z pracownikiem podejrzanym o krzywdzenie dziecka. Z rozmowy sporządzona zostaje notatka zawierająca listę osób uczestniczących, przebieg rozmowy, wnioski i postanowienia.

1.4. W przypadku potwierdzenia podejrzenia, że popełnione zostało przestępstwo na szkodę dziecka(fakt krzywdzenia miał miejsce), dyrektor Poradni składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury.

1.5. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o krzywdzenie dziecka jest dyrektor Poradni kroki zmierzające do wyjaśnienia sprawy oraz wyciągnięcia konsekwencji podejmuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie po otrzymaniu informacji bezpośrednio od opiekuna prawnego dziecka lub innej osoby, która dokonała zgłoszenia.                    

 • Opiekunom dziecka wskazywane są miejsca oraz możliwe formy pomocy.
 1.  Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci przez INNE OSOBY DOROSŁE, w tym rodziców/opiekunów prawnych dziecka

2.1. Każdy pracownik Poradni, który podczas wypełniania swoich obowiązków służbowych w Poradni posiądzie informację o podejrzeniu krzywdzenia dziecka przez jakąkolwiek osobę dorosłą niebędącą pracownikiem Poradni, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić
o podejrzeniu dyrektora Poradni oraz sporządzić notatkę służbową zawierającą przede wszystkim:

 1. a) dane osobowe dziecka, którego notatka dotyczy,
 2. b) konkretny opis okoliczności zgłoszenia (m.in. do kogo zgłoszono, kiedy, w jakiej sytuacji np.: konsultacja, badanie),
 3. c) konkretne informacje odnośnie osoby zgłaszającej i osoby podejrzewanej
  o krzywdzenie dziecka,
 4. d) pozyskane informacje dotyczące zgłaszanego podejrzenia krzywdzenia (fakty, cytaty, obserwacje) i/lub zaobserwowanych symptomów,
 5. e) miejscowość i datę sporządzenia notatki,
 6. f) czytelny podpis i funkcję osoby sporządzającej notatkę.

Wzór notatki zawiera Załącznik A Polityki

2.2. Oryginał notatki umieszcza się w Karcie Indywidualnej, a jeżeli dziecko nie ma założonej karty to jest ona zakładana przez osobę, która powzięła podejrzenie celem gromadzenia wszystkich dokumentów związanych z prowadzonymi dalej w danej sprawie czynnościami.

2.3. Dyrektor Poradni wraz z koordynatorem oraz z pracownikiem Poradni, który powziął podejrzenie niezwłocznie podejmują decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sprawie. W zależności od dokonanej oceny sytuacji podejmuje się następujące kroki:

2.3.1. W sytuacji, gdy pracownik Poradni ma informację o konkretnych dowodach, faktach wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka zawiadomiona zostaje prokuratura właściwa dla miejsca zdarzenia, co czyni: pracownik za wiedzą dyrektora Poradni lub opiekun dziecka. W przypadku złożenia zawiadomienia przez opiekuna zostaje on zobowiązany przez dyrektora Poradni do dostarczenia potwierdzenia tego zawiadomienia. W sytuacji braku dostarczenia takiego potwierdzenia zobowiązany do złożenia powiadomienia jest pracownik Poradni za wiedzą dyrektora Poradni. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach prokuratury.

2.3.2. W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia zdrowia, życia dziecka    dyrektor Poradni lub za jego wiedzą i zgodą pracownik Poradni zajmujący
się problemem dziecka może zgłosić powyższy fakt telefonicznie do sędziego dyżurnego.

2.3.3. Jeżeli pracownik Poradni posiada informacje wskazujące na występowanie przemocy
w rodzinie wypełniony zostaje przez niego, a następnie dostarczony
do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, formularz „Niebieska Karta – A”. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach Zespołu Interdyscyplinarnego.

2.3.4. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej, braku porozumienia między rodzicami w kluczowych kwestiach dotyczących dobrostanu dziecka lub zagrożenia dziecka demoralizacją, dyrektor Poradni składa wiosek o wgląd
w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Dyrektor wskazuje we wniosku osobę, która posiada informacje w tej sprawie. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach tej instytucji.

2.4. Dyrektor Poradni lub koordynator informują telefonicznie, a jeżeli nie jest to możliwe
to listownie opiekunów dziecka o podjęciu działań interwencyjnych. Od poinformowania opiekunów dziecka można odstąpić, jeżeli zagraża to dobru dziecka.

2.5. Dokumentację w sprawie dziecka, w tym notatki w przedmiotowej sprawie, udostępniane
są jedynie w sprawach karnych, gdy powołana do tego osoba zwolni pracownika Poradni
z tajemnicy zawodowej.  

2.6. W sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka, niezależnie od podjętych działań interwencyjnych opisanych powyżej, dyrektor Poradni podejmuje decyzję o zwołaniu Zespołu Pomocowego celem dokonania poszerzonej, szczegółowej analizy sytuacji dziecka
i opracowania na piśmie planu pomocy dziecku. Plan taki powinien zawierać przede wszystkim:

 1. a) informacje o działaniach mających na celu zapewnienie dziecku bezpieczeństwa,
 2. b) wskazania odnośnie form i metod wsparcia dziecka oraz rodziny,
 3. c) plan działań ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich realizację.

Plan pomocy wraz z zaleceniem do współpracy przy jego realizacji jest przedstawiany opiekunom dziecka (o ile nie są osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa na szkodę dziecka) przez pracownika Poradni zajmującego się zgłoszonym dzieckiem. Dokument zostaje umieszczony w Karcie Indywidualnej.

2.7. W sytuacji, gdy pracownik Poradni pozyska informację o podejrzeniu krzywdzenia dziecka przez jakąkolwiek osobę dorosłą niebędącą pracownikiem Poradni od pracownika innej placówki oświatowej lub podczas wypełniania obowiązków służbowych na terenie innej placówki oświatowej:

2.7.1. Sporządza notatkę służbową zgodnie z wskazaniami z pkt. 2.1. Polityki … Oryginał notatki umieszcza się w Karcie Indywidualnej. Jeżeli dziecko nie ma założonej karty to jest ona zakładana przez osobę, która powzięła podejrzenie, celem gromadzenia wszystkich dokumentów związanych z prowadzonymi dalej w danej sprawie czynnościami.

2.7.2. Niezwłocznie nawiązuje współpracę z dyrektorem danej placówki oświatowej,
do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole, szkoła, placówka opiekuńczo – wychowawcza, placówka resocjalizacyjna) celem ustalenia i podjęcia konkretnych działań zmierzających do ochrony dziecka. W takiej sytuacji za zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia dziecka, adekwatnie do konkretnej sytuacji oraz poinformowanie opiekunów o podjętych działaniach odpowiada dyrektor placówki, do której uczęszcza dziecko.

2.7.3. Uczestniczy w spotkaniu Zespołu Pomocowego celem opracowania planu pomocowego zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 2.6. Polityki … Plan ten wraz
z zaleceniem do współpracy przy jego realizacji przedstawiony zostaje opiekunom dziecka, o ile nie są osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa na szkodę dziecka. Dokonuje tego psycholog lub pedagog zatrudniony w szkole i zajmujący się tą sprawą na terenie danej placówki oświatowej. Pracownik Poradni uczestniczy w realizacji planu pomocy adekwatnie do poczynionych ustaleń oraz dba o załączenie kopii planu do Karty Indywidualnej.

 1. Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci przez INNE DZIECI (tzw. przemoc rówieśnicza) w szkole/placówce lub w Poradni

3.1. W sytuacji, gdy podczas wykonywania swoich czynności statutowych w Poradni pracownik posiądzie informację o podejrzeniu krzywdzenia dziecka przez rówieśnika/rówieśników
na terenie szkoły/placówki, do której dziecko uczęszcza lub w środowisku rówieśniczym:

 1. informuje o swoich podejrzeniach opiekunów dziecka oraz dyrektora Poradni, a następnie sporządza notatkę, która zostaje umieszczona w Karcie Indywidualnej. Jeżeli dziecko
  nie ma założonej karty to jest ona zakładana przez osobę, która powzięła podejrzenie celem gromadzenia wszystkich dokumentów związanych z prowadzonymi dalej w danej sprawie czynnościami;
 2. informuje o podejrzeniach krzywdzenia dziecka (możliwości występowania przemocy rówieśniczej) dyrektora danej szkoły/placówki oraz sporządza notatkę służbową
  i umieszcza ją w Karcie Indywidualnej;
 3. w sytuacji, gdy pracownik Poradni ma informacje o konkretnych dowodach, faktach wskazujących na podejrzenie popełnienia czynu karalnego na szkodę dziecka przez inne dziecko lub dzieci zawiadamia o tym:
 • w przypadku, gdy podejrzane dziecko/dzieci mają 13-17 lat policję lub Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka,
 • w przypadku gdy podejrzane dziecko/dzieci mają powyżej 17 lat policję
  lub prokuraturę;

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu karalnego dokonuje opiekun dziecka, który zostaje zobowiązany przez dyrektora Poradni do dostarczenia potwierdzenia tego zawiadomienia w wskazanym czasie. W sytuacji braku dostarczenia takiego potwierdzenia lub odmowy dokonania zawiadomienia przez opiekuna do złożenia pisemnego powiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu karalnego zobowiązany jest pracownik Poradni, który je powziął, za wiedzą dyrektora Poradni. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach danych instytucji;

 1. d) podejmuje współpracę ze szkołą/placówką oraz opiekunami dziecka celem zbudowania
  i realizacji planu pomocy zarówno ofiarom, jak i sprawcom krzywdzenia, adekwatnie
  do rozpoznanych w danej sytuacji potrzeb.

3.2. W sytuacji, gdy podczas wykonywania swoich czynności statutowych na terenie szkoły/placówki oświatowej pracownik Poradni posiądzie informację o podejrzeniu krzywdzenia dziecka przez rówieśnika/rówieśników w danej szkole/placówce, do której dziecko uczęszcza:

 1. informuje o podejrzeniach krzywdzenia dziecka (możliwości występowania przemocy rówieśniczej) dyrektora danej szkoły/placówki oraz sporządza notatkę służbową,
  która zostaje umieszczona w Karcie Indywidualnej. Jeżeli dziecko nie ma założonej Karty Indywidualnej to jest ona zakładana przez osobę, która powzięła podejrzenie celem gromadzenia wszystkich dokumentów związanych z prowadzonymi dalej
  w danej sprawie czynnościami;
 2. dba o przekazanie informacji opiekunom dziecka, a następnie dyrektorowi Poradni oraz sporządza notatkę służbową z tych działań, która umieszcza w Karcie Indywidualnej;
 3. w wyżej opisanej sytuacji za ewentualne zawiadomienie policji, prokuratury czy też sądu rejonowego odpowiada dyrektor danej placówki oświatowej.

3.3. Pracownik Poradni, który powziął informacje o krzywdzeniu dziecka w danej szkole/placówce zobowiązany jest do współpracy z tą instytucją oraz opiekunami dziecka w stworzeniu planu pomocy, a następnie w jego realizacji zgodnie z poczynionymi ustaleniami.

3.4. W sytuacji, gdy podczas prowadzenia zajęć grupowych na terenie Poradni dojdzie
do przemocy rówieśniczej pracownik lub pracownicy prowadzący konkretne zajęcia:

3.4.1. Zobowiązani są do przeprowadzenia interwencji wychowawczej zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozdziale II Polityki …

3.4.2. Rozpoznają sytuację i sporządzają notatkę służbową oraz niezwłocznie informują
o sytuacji dyrektora Poradni.

3.4.3. Informują o zajściu opiekunów ofiary i sprawcy przemocy.

3.4.4. Podejmują działania pomocowe zgodne z wiedzą specjalistyczną w tym zakresie, w stosunku do:

 1. a)    ofiar przemocy (pośrednich i bezpośrednich),
 2. b)    sprawcy przemocy,
 3. c) opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach (adekwatnie do zgłaszanych
  w tym zakresie potrzeb).
 1. Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci w formie CYBERPRZEMOCY

4.1. W sytuacji, gdy podczas realizacji zadań statutowych, pracownik Poradni posiądzie informację o podejrzeniu krzywdzenia dziecka w formie cyberprzemocy, zobowiązany
jest do poinformowania o swoich podejrzeniach opiekunów dziecka, dyrektora Poradni oraz -
o ile jest to uzasadnione, na podstawie zebranych informacji dyrektora szkoły/placówki do której uczęszcza dziecko. Z rozmów z w/w osobami pracownik Poradni sporządza notatkę służbową.

4.2. Po zebraniu wszelkich istotnych informacji dotyczących sprawy powołany zostaje Zespół Pomocowy złożony z:    

 1. co najmniej dwóch pracowników Poradni, w tym osoby która powzięła podejrzenie,
 2. opiekunów dziecka,
 3. o ile jest taka potrzeba - pracownika szkoły/placówki, do której uczęszcza dziecko, celem zbudowania planu pomocy dziecku.

Ze spotkania Zespołu Pomocowego sporządza się notatkę służbową obejmującą m.in. plan pomocy dziecku i/lub rodzinie. Za monitorowanie realizacji planu pomocy odpowiada osoba wyznaczona przez Zespół Pomocowy.

4.3. W sytuacji zgłoszenia cyberprzemocy przez pracownika szkoły/instytucji osobie odpowiedzialnej w danym roku szkolnym za współpracę z tą placówką, spotyka
się ona ze zgłaszającym problem celem określenia potrzeb instytucji zgłaszającej. Pracownik Poradni przyjmujący zgłoszenie odpowiada za koordynację realizacji planu współpracy
w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy.

 

Rozdział V

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)
  i zgodnie z regułami wprowadzonymi w Poradni na podstawie cyt. ustawy.
 2. Pracownik Poradni ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych,
  które przetwarza oraz sposobów zabezpieczania danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie za zgodą dyrektora Poradni jedynie osobom uprawnionym i podmiotom na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Pracownik Poradni jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych i udostępniania tych danych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego w trybie ustawy z dniu
  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005 r. Nr 180,
  180 ze zm.).

 

Rozdział VI

Zasady ochrony informacji o dziecku i jego wizerunku

 1. Pracownik Poradni może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych
  lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający jego identyfikację.
 2. Poradnia jest placówką zaufania publicznego, zatem żadna z osób w niej pracujących
  nie ma prawa udostępniać przedstawicielom mediów jakichkolwiek informacji o dziecku
  ani o jego rodzinie, czy sytuacji życiowej, ani jego wizerunku. Dotyczy to również danych kontaktowych opiekuna dziecka (nawet w sytuacji posiadania jego zgody). Zakaz
  ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik Poradni jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 3. W Poradni nie utrwala się wizerunku dzieci w jakiejkolwiek formie, tj. nie umieszcza
  się na ulotkach Poradni, plakatach ani na stronie internetowej Poradni.

 

Rozdział VII

Zasady ochrony dostępu do Internetu

 1. Na terenie Poradni możliwość wykorzystania przez dziecko technologii komputerowej możliwa jest wyłącznie w trakcie prowadzonej przez specjalistę diagnozy lub terapii.
  W trakcie w/w. czynności specjalista (doradca zawodowy, pedagog, psycholog, logopeda) zawsze obecny jest razem z dzieckiem w gabinecie.
 2. Na terenie Poradni Internet nie jest udostępniany dzieciom ani dorosłym.

 

 

 

 

Rozdział VIII

Monitoring stosowania Polityki

 1. Dyrektor wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji niniejszej Polityki…
  w Poradni – koordynatorem jest Marta Ulanowska.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie 1., przeprowadza na- podstawie obserwacji, prowadzonych rozmów i dokumentacji, rozpoznanie poziomu realizacji Polityki… w Poradni oraz sporządza na koniec roku szkolnego sprawozdanie, które przekazuje dyrektorowi Poradni i zapoznaje
  z nim Radę Pedagogiczną.
 3. Dyrektor, w oparciu o stały monitoring, na wniosek osoby odpowiedzialnej za realizację Polityki… lub innego pracownika Poradni, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, wprowadza do Polityki… niezbędne zmiany.

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe

 1. Ogłoszenie Polityki… następuje poprzez odczytanie jej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, zawieszenie na tablicy ogłoszeń w korytarzu Poradni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Poradni.
 2. Niniejsza Polityka… została przedłożona i omówiona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
  w dniu 12.01.2018 r.
 3. Polityka… wchodzi w życie z dniem 13.01.2018r., jednocześnie wycofuje się dokument w kształcie z dnia 05.12.2016r. .

Załączniki:

Załącznik A - Wzór notatki służbowej sporządzanej w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka.

Załącznik B - KARTA INTERWENCJI

Załącznik C – Ankieta monitorująca spełnianie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu.

Załącznik A – Wzór notatki służbowej sporządzanej w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka.

 

DANE OSOBOWE DZIECKA

(imię, nazwisko, adres zamieszkania, szkoła/placówka oraz numer Karty Indywidualnej)

 

OPIS OKOLICZNOŚCI ZGŁOSZENIA, POWZIĘCIA PODEJRZENIA

 

INFORMACJE ODNOŚNIE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

 

INFORMACJE ODNOŚNIE OSOBY LUB OSÓB PODEJRZEWANYCH
O KRZYWDZENIE DZIECKA

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODEJRZENIA KRZYWDZENIA

(fakty, cytaty, obserwacje, w tym zaobserwowane symptomy)

 

…………………………………..               …..…………………………………………………

         /miejscowość, data/                                     /czytelny podpis osoby sporządzającej notatkę/

Załącznik B - KARTA INTERWENCJI

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: …………..………………………………

Numer Karty Indywidualnej: ………………….……………………………

 

OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ

 

L.p.

DATA

KTO

DZIAŁANIE

1.

     

2.

     

3.

     

 

FORMA PODJĘTEJ INTERWENCJI (zaznacz właściwe)

 

DATA

 

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 
 

wniosek o wgląd w sytuację rodziny

 
 

inny rodzaj interwencji – jaki? ……………………………………..

……………………………………………………………………….

 

 

SPOTKANIA Z OPIEKUNAMI DZIECKA

 

L.p.

DATA

KTO

OPIS SPOTKANIA

(w tym kto był obecny; jakie informacje pozyskano; co ustalono; jakiej pomocy udzielono)

1.

     

2.

     

3.

     

WYNIKI INTERWNECJI jeżeli Poradnia posiada takie informacje

 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
         

                                                                  …..…………………………………………………

                                                                                        /czytelny podpis osoby sporządzającej/

Załącznik C – Ankieta monitorująca spełnianie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu.

1.

Czy wiesz na czym polega program CHRONIMY DZIECI?

 

TAK

 

NIE

2.

Czy znasz standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, obowiązujące w placówce, w której pracujesz?

 

TAK

 

NIE

3.

Czy zapoznałaś (-łeś) się z dokumentem Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem?

 

TAK

 

NIE

4.

Czy masz jakieś uwagi, poprawki, sugestie dotyczące Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem? Jeżeli tak to opisz je poniżej.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

 

TAK

 

NIE

5.

Czy zdarzyło ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez innego pracownika?

 

TAK

 

NIE

6.

Czy potrafisz rozpoznawać czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci?

 

TAK

 

NIE

7.

Czy wiesz jak reagować na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci?

 

TAK

 

NIE

8.

Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?

 

TAK

 

NIE

9.

Czy wiesz jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?

 

TAK

 

NIE

10.

Czy znasz miejsca udzielające pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub jego wystąpienia?

 

TAK

 

NIE

Elbląg, dnia …………………                              ………………………………………………

                                                                                     /podpis osoby wypełniającej ankietę/

Godziny pracy specjalistów:
 
Poniedziałek   - 8:00 - 20:00
Wtorek          - 8:00 - 18:00
Środa            - 8:00 - 18:00
Czwartek       - 8:00 - 18:00
Piątek            - 8:00 - 16:00
Sobota          - 8:00 - 13:00

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:45


Zespół orzekający:

czwartki od godziny 11:00