Seminarium 2016

Diagnoza i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych
ucznia z trudnościami w uczeniu się matematyki – III seminarium poradni psychologiczno – pedagogicznych

W czwartek, 14 kwietnia 2016 r. w gościnnych progach Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu odbyło się seminarium tematyczne adresowane do specjalistów pracujących w poradniach psychologiczno – pedagogicznych w województwie warmińsko – mazurskim: w Braniewie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim, Ornecie, Pasłęku, Lidzbarku Warmińskim.

Idea seminarium, którego pomysłodawcami są dyrektorki elbląskich poradni, Joanna Gawlicka i Joanna Żbikowska zaistniała, aby skupiać szerokie gremium osób odpowiedzialnych za diagnozę problemów rozwojowych i ukierunkowanie wsparcia rozwoju wokół aktualnych treści. W tym roku podjęty został temat kompetencji matematycznych, gdyż są one ważnym elementem powodzenia szkolnego uczniów.

W ramach seminarium przedstawione zostały i uporządkowane informacje na temat czynników powodzenia w uczeniu się matematyki (realizacja: dr Magdalena Gliniecka – Rękawik z Poradni nr 1 w Elblągu), podłoża neurofizjologicznego trudności w procesie uczenia się matematyki (Beata Ragin z Poradni nr 2 w Elblągu) oraz zasobów służących do diagnozy problemowej i mogących poszerzać wiedzę tematyczną (Magdalena Puch z Poradni nr 1, Beata Turulska z elbląskiej Biblioteki Pedagogicznej). Omówiono też wskazania odnoszące się do sposobów wsparcia rozwoju kompetencji matematycznych dzieci i młodzieży (Izabela Pyszkowska z Poradni nr 2) oraz – z perspektywy doradztwa zawodowego, znaczenie powodzenia w nauce matematyki dla kariery edukacyjnej, a następnie zawodowej uczniów (Łucja Woch z Poradni nr 1). Dla uczestników przygotowano materiał obrazujący specyficzny przebieg nabywania kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnością słuchu, którego autorką jest Anna Lassmann z Poradni nr 2.

W ramach seminarium gościliśmy panią Elżbietę Kurkiewicz, konsultanta do spraw matematyki z Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, która – odwołując się do umiejętności dziecięcych nabywanych wraz z rozwojem, przedstawiła wymagania z zakresu matematyki stawiane uczniom, m.in. w kontekście sprawdzianów, którym podlegają uczniowie w szkołach.

Podobnie jak w latach poprzednich również w bieżącym, 2016 roku seminarium objął swoim honorowym patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Halina Uźluk, dyrektor elbląskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie seminarium oraz którzy zechcieli zaszczycić nas swoją obecnością serdecznie dziękujemy.

Skip to content