O doświadczeniach z wizyty w szkołach i placówkach w Wielkiej Brytanii z uczestnikami Sieci współpracy i samokształcen

Tematyka spotkania: Cechy procesów rozwojowych dzieci i młodzieży / progi rozwojowe

Termin: 23 marca 2017 r.

Przebieg:

1) Fazy dorastania: Prezentacja typowych dla wieku dorastania zmian w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w poszczególnych sferach rozwoju. Omówienie uwarunkowań tych zmian – realizacja M. Gliniecka – Rękawik

2) Zadania rozwojowe w ciągu życia: Analiza zadań rozwojowych w poszczególnych okresach rozwoju – praca w parach nad określeniem obszarów sprawiających najwięcej trudności osobom organizującym edukację i wsparcie psychologiczno – pedagogiczne 

w rzeczywistości szkolnej  –  J. Żbikowska – upowszechnianie rezultatów wyjazdu studyjnego w ramach Erasmus+ dot. metod pracy z uczniami w związku ze wsparciem
w procesach rozwojowych, metody pracy z grupą.

3) Uwarunkowania procesów towarzyszących zmianom rozwojowym – prezentacja  założeń jednej z koncepcji – realizacja M. Gliniecka – Rękawik

4) Analiza grupowa szkolnej sytuacji problemowej przedstawionej przez psychologa – uczestnika sieci M. Jaskułowską – wypracowanie propozycji rozwiązań.

5) Upowszechnienie informacji o planowanych zmianach w oświacie, sprawy organizacyjne:

– orzecznictwo w aktualnym stanie prawnym – J. Żbikowska – upowszechnianie informacji z wyjazdu studyjnego odbytego w ramach Erasmus+ organizacji kształcenia specjalnego oraz innych form wsparcia uczniów w szkołach i placówkach Wielkiej Brytanii, w tym metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

– ustalenie oczekiwań grupy jako tematu kolejnego spotkania sieci – termin 27.04.2017 r. 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­—————————————————————————————————————–

Tematyka spotkania: Prawidłowości rozwojowe dzieci i młodzieży – rozwój psychoseksualny, zagrożenia, możliwości wsparcia

Termin: 27 kwietnia 2017 r.

Przebieg:

  1. Kamila Tońska: O prawidłowościach w rozwoju seksualnego u dzieci i młodzieży, etapach w tym obszarze rozwoju.
  2. Marta Ulanowska: O problemach, typowych i nietypowych, sposobach zaradczych, zagrożeniach, których można uniknąć. Doświadczenia z realizacji programu „Ścieżkami naszej seksualności”.
  3. Dzielenie się doświadczeniami przez uczestników spotkania oraz spostrzeżeniami z wyjazdu do Wielkiej Brytanii (J. Żbikowska) na temat zachowań dzieci, postaw dorosłych pracujących w szkołach i placówkach brytyjskich, obserwowanych podczas wyjazdu do Lincoln, przedstawienie problemów pojawiających się w okresie adolescencji, o których wspominano podczas wizyt w szkołach; konteksty społeczne – refleksje pracowników szkół angielskich, realizujących działania na rzecz rodziny oraz wsparcia pedagogicznego młodzieży; Polacy w oczach nauczycieli z Wielkiej Brytanii.

Sprawy organizacyjne: przedsięwzięcia na Dni Rodziny adresowane do psychologów i pedagogów szkolnych oraz zainteresowanych rodziców – prośba o upowszechnienie informacji wśród rodziców.

—————————————————————————————————————–

Konferencja: „Wychowanie, miłość, odpowiedzialność, oblicza rodziny”.

Termin: 6 czerwca  2017 r.

Przebieg: w planie poza wykładami przygotowanymi przez pracowników naukowych PWSZ w Elblągu zajęcia warsztatowe dla zainteresowanych rodziców, psychologów, pedagogów działających w Sieci współpracy…, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych:

  1. „Konflikt – nadzieja czy porażka wychowawcza?” – prowadzące Natasza Wojtaszek i Marzena Truszkowska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Elblągu.
  2. „Właściwa komunikacja w rodzinie: oczywistość czy wyzwanie?” – prowadząca Elżbieta Błażejewska – Bandurska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu – treści związane z doświadczeniami z wyjazdu do Wielkiej Brytanii w opracowaniu Izabeli Pyszkowskiej
  3. „Radzenie sobie ze stresem w rodzinie: techniki rozładowywania napięcia” – prowadzące Anna Leibner – Zięba i Katarzyna Małkiewicz.

Prezentacja makiety ilustrującej wyjazd studyjny do Lincoln w ramach Erasmus + przygotowanej przez Beatę Ragin.

Skip to content